Elevers förhållningssätt till bedömningsuppgifter i skolan

DSpace Repository

Elevers förhållningssätt till bedömningsuppgifter i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers förhållningssätt till bedömningsuppgifter i skolan
Author Larsson, Karolina ; Ohlsson, Sofi
Date 2011
Swedish abstract
Den här uppsatsen behandlar elevers erfarenheter av och förhållningssätt till bedömningsuppgifter i skolår fyra. Undersökningen har varit förlagd på en mellanstor skola i södra Sverige. Vi ämnar med studien få en ökad förståelse för elevers uppfattning om bedömningsuppgifternas syfte, elevernas medvetenhet om bedömningsuppgifter samt arbetsprocessen kring bedömningsuppgifter. Vi har använt oss av Vygotskijs sociokulturella teorier och studiens tidigare forskning som redskap för att tolka och analysera våra intervjusvar. Undersökningen har således genomförts med kvalitativ metod. För att ta elevernas individuella uppfattningar i beaktande har vi använt oss av enskilda samtalsintervjuer. Vi kan av intervjuerna tyda att eleverna anser att ett generellt lärande är bedömningsuppgiftens syfte. De är medvetna om sitt lärande i samband med bedömningsuppgifter men studiens resultat visar dock att eleverna har svårt att definiera sitt tillägnande av kunskap. Därmed blir en av slutsatserna att eleverna har svårt att göra kunskapen till sin egen. En annan slutsats vår studie visar är att eleverna har ett övergripande fokus på bedömningsuppgiftens resultat. I studien resonerar vi således om det för eleverna främst är resultatet i samband med bedömningsuppgifter som är av vikt snarare än tillägnandet av kunskap.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 68
Language swe (iso)
Subject bedömningsuppgift
förhållningssätt
kunskap
lärande
medvetenhet
resultat
samhällsorienterande ämnen
Vygotskij
Handle http://hdl.handle.net/2043/13574 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics