Kvinnomisshandel- faktorer som inverkar på mötet mellan misshandlade kvinnor och sjuksköterskor. En litteraturstudie.

DSpace Repository

Kvinnomisshandel- faktorer som inverkar på mötet mellan misshandlade kvinnor och sjuksköterskor. En litteraturstudie.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kvinnomisshandel- faktorer som inverkar på mötet mellan misshandlade kvinnor och sjuksköterskor. En litteraturstudie.
Author Andersson, Monica ; Davidsson, Matilda
Date 2004
English abstract
Kvinnomisshandel är ett stort folkhälsoproblem som angår alla. Sjukvården är en av de många instanser där misshandlade kvinnor söker hjälp. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva de faktorer som inverkar mötet mellan misshandlade kvinnor och sjuksköterskor i sjukvården. Metoden bestod av analys av 11 vetenskapliga artiklar. Resultatet presenterades i teman och visar vilka attityder det finns i sammankomsten mellan sjuksköterskor och misshandlade kvinnor. De misshandlade kvinnorna önskade att bli bemötta med respekt och ödmjukhet och att sjuksköterskan skulle våga ställa den utmanande frågan om förekomst av kvinnomisshandel. Många sjuksköterskor ansåg att brist på utbildning/kunskap och tidsbrist hindrade upptäckande och ingripande vid kvinnomisshandel. Resultatet har tolkats utifrån Antonovskys teori om Känsla av sammanhang. Det visade sig i studien att sjuksköterskor som genomgått utbildning i kvinnomisshandel, kände sig mindre maktlösa och screenade för kvinnomisshandel i större utsträckning. Med stöd av resultatet har vi utarbetat en handlingsplan för sjuksköterskor i mötet med misshandlade kvinnor.
Swedish abstract
Domestic violence is a serious public health issue that concerns everyone. Public health service is one of many authorities where battered women seek help. The purpose of this literature review was to describe which factors affect the encounter between battered women and nurses in public health departments. The method consisted of analysing 11 scientific articles. The result is presented in themes that show the different attitudes in the encounter between nurses and battered women. The battered women wished to be treated with respect, humility and being asked the challenging question about incidence of domestic violence by the nurse. Many nurses considered that the lack of education/knowledge and shortage of time prevented them from discovering and intervening with domestic violence. The result has been interpreted based on Antonovskys theory Sense of coherence. The study showed that nurses who were educated in domestic violence felt more resourceful and screened women for domestic violence to a greater extent. With support of the result we have managed to develop an action plan for nurses encountering battered women.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject attityder
intervention
misshandlade kvinnor
utbildning
sjuksköterska
kunskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/1360 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics