Avslappning och massage i omvårdnadsarbetet. En litteraturstudie om hur avslappning och massage kan befrämja hälsa.

DSpace Repository

Avslappning och massage i omvårdnadsarbetet. En litteraturstudie om hur avslappning och massage kan befrämja hälsa.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Avslappning och massage i omvårdnadsarbetet. En litteraturstudie om hur avslappning och massage kan befrämja hälsa.
Author Lannerheim, Petronella ; Lövnord, Karl-Magnus
Date 2004
English abstract
Syftet med denna litteraturstudie var att få kunskap i hur sjuksköterskan på egen hand kan lindra patienters lidande och främja patienters hälsa med icke-farmakologiska hjälpmedel. Metoden är en litteraturstudie utifrån tio vetenskapliga artiklar. Studien har präglats av Antonovskys syn på hälsa. Resultatet visade fyra tydliga teman: (1) reducerad ängslan/oro samt fysiologiska effekter, (2) välbefinnande och livskvalitet, (3) egenvårdsåtgärder och (4) relationer. Avslappning och massage visade sig ha lugnande och smärtlindrande effekter. Det visade sig även ge patienten ökat välbefinnande och en känsla av kontroll.
Swedish abstract
The purpose of this literature review is to gain knowledge of how a nurse can relieve a patient´s suffering and promote a patient´s health on his/her own without pharmacologic aid. The method is a literature review based on 10 scientific articles. The study is influenced by Antonovskys view of health. The result showed four clear themes: (1) reduced anxiety / worry and physiological effects, (2) well-being and quality of life, (3) steps towards self-care and (4) relations. Relaxation and massage proved to have calming and pain-relieving effects. It was also apparent that it gave the patient increased well-being and a feeling of control.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject avslappning
hälsa
komplementärmedicin
massage
omvårdnad
välbefinnande
Handle http://hdl.handle.net/2043/1361 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics