Lärares tankar om läxor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärares tankar om läxor
Author Westander, Sara
Date 2012
Swedish abstract
Uppsatsens syfte är att genom intervjuer och litteraturstudier undersöka begreppet läxor. Då det inte nämns något om läxor i nuvarande styrdokument, har jag valt att undersöka vad lärare har för tankar med sina läxor. Jag har valt att använda mig utav kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod och de lärare jag valt att intervjua är 7 grundskolelärare. De undervisar i årskurs 2 – 6 och skolan som de undervisar på ligger i utkanten av en större stad i södra Sverige. Uppsatsen bygger på intervjuerna med de lärare som använder sig utav läxor i sin undervisning. Min teoridel bygger på Antonovskys begrepp KASAM, som är ett salutogent förhållningssätt. Med denna teori vill jag se om läxan är meningsfull, hanterbar och begriplig. Lärarna i undersökningen har en gemensam bild om varför de använder sig utav läxor, men vad de ger i läxa och vad de anser att läxa är skiljer sig lite åt. Den gemensamma synen på läxor är att läxan är en del av deras undervisning. Läxan handlar om att de som lärare har till uppgift att förbereda elever för fortsatta studier och att lära eleverna att ta eget ansvar för sina studier. Läxan ser de även som nödvändig då kunskapen som de förmedlar i skolan måste repeteras för att befästas och att detta görs i hemmet ser de bara som något positivt då föräldrarna blir mer involverade i barnens skolgång och att eleverna då även får möjlighet att göra detta i en lugn miljö. De tankar som skiljer lärarna åt, är att vissa menar att läxa även är sådant som man inte hunnit jobba färdigt med i skolan, medan vissa enbart ser läxan som en uppgift som hela klassen får att arbeta med till en viss dag. Läxans innehåll skiljer sig även åt beroende på vilken årskurs man går i. I de yngre åren är läxan mer på elevens villkor och den används mer för att skapa en relation mellan elev, hem och skola. Nyckelord: Ansvar, intervjuer, KASAM, kunskap, lärande, lärare, läxor
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 38
Language swe (iso)
Subject Ansvar
Intervjuer
KASAM
Kunskap
Lärande
Lärare
Läxor
Handle http://hdl.handle.net/2043/13626 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics