Lärares tankar om läxor

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Westander, Sara
dc.date.accessioned 2012-04-02T11:36:37Z
dc.date.available 2012-04-02T11:36:37Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 38 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13626
dc.description Uppsatsens syfte är att genom intervjuer och litteraturstudier undersöka begreppet läxor. Då det inte nämns något om läxor i nuvarande styrdokument, har jag valt att undersöka vad lärare har för tankar med sina läxor. Jag har valt att använda mig utav kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod och de lärare jag valt att intervjua är 7 grundskolelärare. De undervisar i årskurs 2 – 6 och skolan som de undervisar på ligger i utkanten av en större stad i södra Sverige. Uppsatsen bygger på intervjuerna med de lärare som använder sig utav läxor i sin undervisning. Min teoridel bygger på Antonovskys begrepp KASAM, som är ett salutogent förhållningssätt. Med denna teori vill jag se om läxan är meningsfull, hanterbar och begriplig. Lärarna i undersökningen har en gemensam bild om varför de använder sig utav läxor, men vad de ger i läxa och vad de anser att läxa är skiljer sig lite åt. Den gemensamma synen på läxor är att läxan är en del av deras undervisning. Läxan handlar om att de som lärare har till uppgift att förbereda elever för fortsatta studier och att lära eleverna att ta eget ansvar för sina studier. Läxan ser de även som nödvändig då kunskapen som de förmedlar i skolan måste repeteras för att befästas och att detta görs i hemmet ser de bara som något positivt då föräldrarna blir mer involverade i barnens skolgång och att eleverna då även får möjlighet att göra detta i en lugn miljö. De tankar som skiljer lärarna åt, är att vissa menar att läxa även är sådant som man inte hunnit jobba färdigt med i skolan, medan vissa enbart ser läxan som en uppgift som hela klassen får att arbeta med till en viss dag. Läxans innehåll skiljer sig även åt beroende på vilken årskurs man går i. I de yngre åren är läxan mer på elevens villkor och den används mer för att skapa en relation mellan elev, hem och skola. Nyckelord: Ansvar, intervjuer, KASAM, kunskap, lärande, lärare, läxor en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Ansvar en_US
dc.subject Intervjuer en_US
dc.subject KASAM en_US
dc.subject Kunskap en_US
dc.subject Lärande en_US
dc.subject Lärare en_US
dc.subject Läxor en_US
dc.title Lärares tankar om läxor en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics