Patientsäkerhet framför allt? En empirisk studie om allmänsjuksköterskans attityder till avvikelserapportering

DSpace Repository

Patientsäkerhet framför allt? En empirisk studie om allmänsjuksköterskans attityder till avvikelserapportering

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Patientsäkerhet framför allt? En empirisk studie om allmänsjuksköterskans attityder till avvikelserapportering
Author Nordenhielm, Maja ; Reutervik, Camilla
Date 2012
English abstract
Every year, patients suffer from damage caused by the health services. Incident reporting is an important part in the work for an improved patient safety. Despite the fact that incident reporting is one of the nurses’ responsibilities, underreporting is still an issue within the health services. The aim of this study is to investigate the nurses’ attitudes towards incident reporting. Semi-structured interviews were conducted at two somatic wards in the south of Sweden. A content analysis was used to analyse and to categorize the collected data. The results show that there are numerous factors that influence nurses’ tendency to write incident reports. Factors that effected nurses to write incident reports were the severity of the event, the will to improve the care and patient safety, the existence of feedback and permissive workplace. The lack of time was a factor that led to hesitation about writing an incident report when the event was considered not to severe. The results also show that the nurses felt hesitation to write incident reports that included themselves, fear to occur in an incident report and hesitation about writing incident reports that included their colleagues.
Swedish abstract
Varje år drabbas patienter av vårdskador orsakade av hälso- och sjukvården. Avvikelserapportering är en viktig del i patientsäkerhetsarbetet för att förhindra vårdskador och således även en viktig del i allmänsjuksköterskans arbetsuppgifter. Trots det förekommer troligtvis stora mörkertal i rapporteringen av avvikelser inom hälso- och sjukvården. Syftet med studien är att undersöka allmänsjuksköterskans attityder till avvikelserapportering. Halvstrukturerade intervjuer genomfördes på två somatiska vårdavdelningar på ett sjukhus i södra Sverige. Det insamlade datamaterialet analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. I studiens resultat framkommer både faktorer som påverkar sjuksköterskan att skriva avvikelserapporter och faktorer som leder till tvekan inför att rapportera avvikelser. Faktorer som påverkade sjuksköterskan att skriva avvikelserapporter var hög allvarlighetsgrad på avvikelsen, viljan att förbättra omvårdnaden och patientsäkerheten, förekomsten av feedback och ett tillåtande arbetsklimat. Tidsbrist visade sig vara en faktor som kunde påverka sjuksköterskan till att tveka inför att skriva avvikelserapporter, dock endast vid händelser av mildare allvarlighetsgrad. Det framkom även att det förekom rädslor för att skriva avvikelserapporter på sig själv, att peka ut kollegor samt att förekomma i avvikelserapporter.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject attityd
avvikelserapport
patientsäkerhet
sjuksköterska
vårdskada
Handle http://hdl.handle.net/2043/13640 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics