Wikipedia i undervisning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Wikipedia i undervisning
Author Cöster-Ahl, Pelle
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med denna undersökning är att studera svensklärares och samhällsvetenskapslärares förhåll-ningssätt till Wikipedia och därmed belysa en del av de utmaningar som skolan ställs inför det rå-dande medielandskapet. Frågeställningarna är inriktade på lärares attityder och resonemang kring Wikipedia, samt vilka konsekvenser lärarna anser att användningen av det får sin i undervisning. Eventuella skillnader mellan svensklärares och samhällsvetenskapslärares förhållningssätt gentemot Wikipedia tas också upp. Metoden för undersökningen är kvalitativa intervjuer. Dessa genomfördes med fyra lärare, två svensklärare och två samhällsvetenskapslärare, från en och samma gymnasieskola. Resultatet ger en bild av hur diskursen kring Wikipedia kan se ut i skolan och hur de olika lärarna resonerar kring det. Lärarna ser olika för- och nackdelar med Wikipedia i undervisning och dessa behandlas i analysen. Analysen visar att det finns en konflikt mellan de traditioner som tidigare gett skolan och lärarna makten att kontrollera och distribuera kunskap. Nya kulturella förutsättningar och faktumet att vi lever i en deltagarkultur resulterar i att fler människor kan sprida kunskap och information, via ex-empelvis Wikipedia. I synnerhet en av lärarna poängterar brister i Wikipedias pålitlighet och en annan ser demokratiaspekten av det som en viktig aspekt. Olika för-och nackdelar med Wikipedias form tas också upp, t.ex. vad dess hypertextualitet kan ha för pedagogiska konsekvenser. Slutsatsen är att lärarna inte har något enhetligt förhållningssätt gentemot Wikipedia. Wikipedia verkar dessutom, trots att det är ett nytt fenomen, harmonisera väl med traditionella skoluppgifter som handlar om att reproducera fakta, vilket också pekar mot en relativt snäv kunskapssyn.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject deltagarkultur
medielandskap
wikipedia
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/13673 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics