IKT:s roll i litteraturundervisning

DSpace Repository

IKT:s roll i litteraturundervisning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title IKT:s roll i litteraturundervisning
Author Mattson, Ulf ; Alexandersson, Lizette
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med föreliggande arbete är att undersöka hur några svensklärare i grundskolans senare år ser på användandet av IKT i svenskämnets litteraturundervisning. Vi har tagit reda på vilka möjligheter respektive utmaningar som de ser med att använda IKT i litteraturundervisningen. Dessutom har vi tagit reda på hur deras litteraturpedagogiska syften stämmer överens med deras användning av IKT, samt hur de tolkar de nya styrdokumenten. Vi har genomfört fyra kvalitativa intervjuer med lärare som arbetar med att integrera användande av IKT i sin svenskundervisning. I analysen av intervjuerna utgår vi från ett sociokulturellt perspektiv samt ett semiotiskt perspektiv på lärande. Resultatet visar att de möjligheter lärarna ser kan resultera i ett elevcentrerat lärande. Det som däremot är av störst vikt för att dessa möjligheter ska uppkomma är lärarens roll och det sätt på vilket denne integrerar IKT i litteraturundervisning. I sammanhanget tycks inte det förhållningssätt till IKT i undervisning som betonas i läroplanen vara förankrat i lärarnas syn på bruket av digitala medier i litteraturundervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject digital teknologi i undervisning
elevcentrerat lärande
IKT
litteraturundervisning
möjligheter
svensklärare
svenskämnet
utmaningar
Handle http://hdl.handle.net/2043/13702 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics