Governance: att styra med insikt snarare än avsikt. : en studie om flernivåstyrning och sektorssamverkan i Göteborg och Malmö

DSpace Repository

Governance: att styra med insikt snarare än avsikt. : en studie om flernivåstyrning och sektorssamverkan i Göteborg och Malmö

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Governance: att styra med insikt snarare än avsikt. : en studie om flernivåstyrning och sektorssamverkan i Göteborg och Malmö
Author Elias, Kerstin ; Forsemalm, Joakim ; Gustafsson, Jan ; Johansson, Elin ; Johansson, Magnus ; Montin, Stig ; Lilled, Lars ; Löf, Ylva
Date 2011
Swedish abstract
Denna skrift diskuterar aktiviteter i och resultat av ett pilotprojekt inom Mistra Urban Futures, kallat Multi-level governance. Pilotprojektets fokus har varit flernivåstyrning eller, vilket kommer att diskuteras senare, kanske snarare sektorssamverkan. Mistra Urban Futures (fortsättningsvis MURF) är ett transdisciplinärt kunskapscenter, lokaliserat i Göteborg sedan 2010. Centret är ett konsortium med Mistra som huvudfinansiär, men där även SIDA, Göteborgs Stad, Chalmers, Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen Västra Götaland, Göteborgskommunens kommunalförbund och IVL Svenska Miljöinstitutet står för både finansiering och kunskapande. Kunskapscentret är således uppbyggt både av forskningsmiljöer och förvaltningar och myndigheter som på olika vis praktiskt arbetar med att genomföra hållbar urban utveckling. Centrets första år har präglats av en sökande verksamhet med olika öppna workshops och föreläsningar, med syfte att generera input till de kunskapsprojekt som skall prägla verksamheten under det kommande knappa decenniet. Pilotprojekten har varit fem stycken till antalet och har fokuserat olika problem eller möjligheter för hållbar urban utveckling, exempelvis klimatförändringar, medborgarinflytande och näringslivsfrågor. Pilotprojekten, som pågick mellan april 2010 till och med slutet av 2011, har inledningsvis tjänat som centrets huvudsakliga processer avseende input till den framtida kunskapande verksamheten.1 Varje pilotprojekt har haft ett delat ledarskap, med en forskare och en praktiker, som tillsammans lett en arbetsgrupp huvudsakligen – men inte uteslutande – bestående av representanter från konsortiets parter. Även arbetsgrupperna har varit bemannade av såväl forskare som praktiker. Utgångspunkten för detta är att Mistra Urban Futures har ett transdisciplinärt kunskapande som en grundläggande utgångspunkt.2 I MURF uttrycks detta allmänt som att alla är kunskapsbärare och att alla är kunskapsproducenter. Vetenskaplig kunskap och praktisk kunskap skall i det här sammanhanget arbeta tillsammans. Det är den förutsättningar för att skapa hållbar urban utveckling. I projektgruppen för det pilotprojekt som avrapporteras i denna skrift, har Lars Lilled (Göteborgs Stad, Social resursförvaltning/S2020), Kerstin Elias Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och White), Elin Johansson (Länsstyrelsen Västra Götaland och Kungsbacka kommun), Jan Gustafsson (Trafikverket), Ylva Löf (Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret och GR) och Magnus Johansson (Malmö högskola, institutionen för urbana studier och institutet för hållbar stadsutveckling (ISU)) deltagit vid sidan av projektledarna Joakim Forsemalm (Göteborgs universitet, Göteborg Research Institute och Radar Arkitektur och Planering) och Stig Montin (Göteborgs- och Örebros universitet).
Publisher Mistra Urban Futures
Pages 54
Language swe (iso)
Subject hållbar utveckling
samverkan
governance
styrning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/13718 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics