Hur används lek i förskolan för barns språkutveckling

DSpace Repository

Hur används lek i förskolan för barns språkutveckling

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur används lek i förskolan för barns språkutveckling
Author Lång, Karolina ; Ström, Emma
Date 2012
Swedish abstract
Lång, Karolina och Ström, Emma (2011) Lekens betydelse för barns språkutveckling i förskolan. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö Högskola. Denna studie är en undersökning av lekens betydelse för barns språkutveckling i förskolan. Syftet med studien var att undersöka lekens betydelse för barns språkutveckling i den styrda och den fria leken. Studien är baserad på lekobservationer och intervjuer med pedagogerna på förskolorna. Under studiens gång har vi kunnat se både kommunikation, samspel och talet i leken. Vygotskijs och Piagets teorier och forskning har varit till hjälp i analysen. Resultatet av vår studie är att leken har stor betydelse för barnens utveckling och i synnerhet språket. Observationerna som legat till grund för studien gav mycket material där vi kunde studera det talade språket. Observationerna i studien visade att leken får ta stor plats i verksamheterna och att pedagogerna är medvetna om lekens pedagogiska styrka och vikten av att den blir en del av vardagen. Slutsatsen av denna studie är att leken har stor betydelse för barnens språkutveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 42
Language swe (iso)
Subject Förskola, lek, språkutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/13726 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics