Pedagogisk utredning -en studie av elevers behov av särskilt stöd, år 6-9

DSpace Repository

Pedagogisk utredning -en studie av elevers behov av särskilt stöd, år 6-9

Details

Files for download
Icon
Pedagogisk utredning, ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogisk utredning -en studie av elevers behov av särskilt stöd, år 6-9
Author Petersson, Linda ; Rennmark, Jenny
Date 2012
Swedish abstract
Vi har i detta arbete undersökt hur pedagogiska utredningar utförs på två skolor i två kommuner. Syftet är att, ur ett specialpedagogiskt och sociokulturellt perspektiv, beskriva hur de pedagogiska utredningarna genomförs samt belysa hur skolornas specialpedagoger arbetar med pedagogisk utredning kopplat till styrdokument, aktuell forskning, litteratur samt teoretiska perspektiv. Vi belyser pedagogisk utredning på organisations-, grupp- och individnivå. I vår undersökning utgår vi ifrån fyra teman; motiv till pedagogisk utredning, genomförande av pedagogisk utredning, möjligheter och hinder samt vilka konsekvenser pedagogisk utredning får för eleven. Till grund för den empiriska undersökningen ligger fyra intervjuer med specialpedagoger som arbetar på två skolor och dokumentanalys av åtta pedagogiska utredningar. Vi kan i vår undersökning se att de pedagogiska utredningarna skiljer sig åt i utformning och innehåll. Bilden som vi får är att specialpedagogerna i vår studie saknar riktlinjer för hur pedagogisk utredning ska genomföras. Vi ser vidare att det finns en tendens att se svårigheter på ett individuellt plan och utan samspel med lärandemiljön.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 64
Language swe (iso)
Subject pedagogisk utredning
barn i behov av särskilt stöd
specialpedagogiska perspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/13786 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics