Sjuksköterskors upplevelser av arbete med döende patienter inom palliativ vård. En litteraturstudie om död och döende, stress och coping ur sjuksköterskans perspektiv.

DSpace Repository

Sjuksköterskors upplevelser av arbete med döende patienter inom palliativ vård. En litteraturstudie om död och döende, stress och coping ur sjuksköterskans perspektiv.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sjuksköterskors upplevelser av arbete med döende patienter inom palliativ vård. En litteraturstudie om död och döende, stress och coping ur sjuksköterskans perspektiv.
Author Rahm-Rundgren, Åsa ; Jardbring, Anna
Date 2004
English abstract
Palliativ vård bedrivs idag inom ett flertal olika verksamheter. När den kurativa behandlingen inte längre ger resultat är den palliativa vårdens mål att genom aktiv helhetsvård främja högsta möjliga livskvalitet för döende patienter. Sjuksköterskan möter i sitt arbete död och döende patienter. För att belysa och nå förståelse för innebörden av detta arbete är litteraturstudiens mål att med Carnevalis teori om hälsa som referensram beskriva olika aspekter av sjuksköterskors upplevelser av arbete med döende patienter inom palliativ vård. Vidare undersöks förekomst av stress och eventuella stressfaktorer samt tillgång till stöd och använda copingstrategier hos sjuksköterskorna.
Swedish abstract
Today, palliative care is performed in several different areas. When the curative treatment is no longer effective the objective of the palliative care is to promote the best possible quality of life for dying patients, through an active and overall treatment. In their work nurses see death and the dying. To highlight and to reach an understanding of the significance of their work, this literature study's objective is, using Carnevali´s thoughts about health as a theoretical framework, to describe different aspects of nurses' experiences of working with dying patients within palliative care. Furthermore the occurrence of stress and possible stress factors will be examined, as well as the nurses' access to support and to established coping strategies.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject coping
död
döende
palliativ vård
sjuksköterskor
stress
Handle http://hdl.handle.net/2043/1379 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics