Att vårda med missbruk; En litteraturstudie om läkemedelsmissbruk bland vårdpersonal

DSpace Repository

Att vårda med missbruk; En litteraturstudie om läkemedelsmissbruk bland vårdpersonal

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att vårda med missbruk; En litteraturstudie om läkemedelsmissbruk bland vårdpersonal
Author Henriksson, My ; Lindskog, Louise
Date 2012
English abstract
Background: The difference between misuse and addiction is that it takes time to develop an addiction, while misuse is associated with specific periods in life. Misuse is associated with risk-taking behavior, anti-social behavior and violent crimes. The number of individuals with a drug misuse in Sweden is estimated to 65 000. Purpose: The purpose of this study was to examine what the existing research describes about drug misuse among healthcare professionals and how it affects the nursing care. Method: A literature review based on ten articles of scientific nature, which were found in the PubMed, CINAHL and PsycINFO databases. Results: Drug misuse among healthcare professionals occurred and certain substances were used more frequently than others. Specific risk factors were identified, such as easy access to drugs. Also consequences of a misuse for both professionals and nursing care were identified, since the result shows that patient safety and health was compromised. The result shows what affected the path out of (a) drug misuse and that colleges attitudes about drug misuse played a significant role in the events of the misuse. Conclusion: Drug misuse is an existing problem with serious consequences for everyone involved.
Swedish abstract
Bakgrund: Skillnaden mellan missbruk och beroende är att det tar tid att utveckla ett beroende medan missbruk förknippas med bestämda perioder i livet. Missbruk associeras med risktagande beteende, asocialitet och våldsbrott. Antalet individer med ett läkemedelsmissbruk i Sverige uppskattas till 65 000. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka vad befintlig forskning beskriver om läkemedelsmissbruk bland vårdpersonal och hur det påverkar omvårdnaden. Metod: En litteraturstudie baserad på tio artiklar av vetenskaplig karaktär. För artikelsökning användes databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO. Resultat: Läkemedelsmissbruk bland vårdpersonal förekom och vissa substanser användes mer frekvent än andra. Särskilda riskfaktorer identifierades, så som lättillgänglighet till läkemedel. Även konsekvenser av ett missbruk för både personal och omvårdnad identifierades, då resultatet visar att patientsäkerhet och hälsa äventyrades. Resultatet visar vad som påverkade vägen ut ur ett missbruk samt att kollegors attityder kring läkemedelsmissbruk hade en viktig roll i missbrukets händelseutveckling. Slutsats: Läkemedelsmissbruk är ett existerande problem med allvarliga konsekvenser för samtliga inblandade.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject Konsekvenser
Litteraturstudie
Läkemedelsmissbruk
Missbruk
Omvårdnad
Prevalens
Vårdpersonal
Handle http://hdl.handle.net/2043/13790 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics