Sexualitet och relationer inom ramen för samhällskunskapsämnet

DSpace Repository

Sexualitet och relationer inom ramen för samhällskunskapsämnet

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sexualitet och relationer inom ramen för samhällskunskapsämnet
Author Berg, Emma ; Nilsson, Daniel
Date 2012
Swedish abstract
2011 fick den svenska skolan nya styrdokument att förhålla sig till och arbeta efter. Nu finns begrepp som sexualitet, relationer, kön, identitet, jämställdhet och normer inskrivet i de nya ämnesplanerna för gymnasieskolan. Förändringen innebär att ansvaret för undervisningen i sexualitet och relationer, tidigare sex- och samlevnadsundervisningen, inkluderas i flera ämnen och därmed vilar också ett ansvar på lärarna i berörda ämnen. Rektorn har dock, precis som tidigare, det övergripande ansvaret för att styrdokumenten följs. I denna empiriska studie har vi undersökt hur lärare på gymnasienivå tolkar att de ska undervisa i sexualitet och relationer inom ramen för ämnet samhällskunskap. Vi har dels undersökt hur de ser på sexualitet och relationer i sig och dels vilka möjligheter eller svårigheter de upplever både i det ämnesintegrerade och i den ämnesöverskridande undervisningen. Skolverket uttrycker i samband med de nya skrivningarna förhoppningar om att lärare i olika ämnen framöver kommer jobba såväl ämnesintegrerande som ämnesöverskridande med sexualitet och relationer. Baserat på de svar vi fått i våra intervjuer, belyser vi olika implementeringsproblem, såsom den upplevda bristen på fortbildning, strukturella problem på organisationsnivå och även i viss mån tidsbrist.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 58
Language swe (iso)
Subject Sexualitet och relationer, Sex och samlevnad, Samhällskunskap, Jämställdhet, Undervisning, Implementering av styrdokument
Handle http://hdl.handle.net/2043/13823 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics