Om måluppfyllelse i matematik - ur ett elevperspektiv

DSpace Repository

Om måluppfyllelse i matematik - ur ett elevperspektiv

Details

Files for download Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Om måluppfyllelse i matematik - ur ett elevperspektiv
Author Lövström Wilson, Carin
Date 2012
Swedish abstract
Sammanfattning I detta examensarbete har jag som syfte att ta reda på elevers egna uppfattningar om varför de inte når målen i matematik. Jag har också undersökt faktorer för framgång som kan bidra till att elever når målen. Fokus ligger på ett elevperspektiv där elever själva anger de orsaker som gör att de inte når målen i ämnet matematik. Elever har också bidragit med vilka åtgärder, förändringar och insatser som måste till för att de ska lyckas i sin strävan efter godkänt betyg. Studien har en sociokulturell forskningsansats och är tvådelad med en kvantitativ enkätstudie och en kvalitativ intervjustudie. Jag har analyserat dessa två delarna först var för sig och sedan gjort en sammanställning. Jag kallar dem delstudie ett respektive delstudie två. Resultatet efter delstudie ett visade att avsaknad av motivation var en av de största faktorerna eleverna själva uppgav till att de inte nådde målen i matematik. I delstudie två kunde jag se att eleverna saknade framförallt inre motivation och att pedagogen verkade brista i sitt uppdrag. Studien visar att pedagoger behöver ta ett mycket större socialt ansvar för elever ska känna sig sedda ur alla perspektiv. Detta leder i förlängningen till en höjd inre motivation och bättre studieresultat.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 60
Language swe (iso)
Subject Bemötande
inre och yttre faktorer
matematik
matematikspråk
motivation
Handle http://hdl.handle.net/2043/13826 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics