How to make car-addicts become proud cyclists

DSpace Repository

How to make car-addicts become proud cyclists

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title How to make car-addicts become proud cyclists
Author Sjölin, Paulina ; Forsberg, Martin
Date 2012
English abstract
Although knowledge about the complex of problems with climate change is widespread, individuals often do not consider their own actions as contributors to climate change when they make their own choice of how to transport themselves, especially with the widespread use of cars. To reduce unnecessary car use, work is taking place at the public sector level in the city of Malmö. Through information, communication and campaigns, the city aims to raise the amount of pedestrians, cyclists and public transport users; this job can be summarized as: behavioral change. This job is part of the aim to make Malmö a more attractive and more sustainable city. The purpose of this study is to investigate how agents of change at the public sector level understand their profession and their professional role. This involves how they understand the boundaries in which they can operate, their understanding of competencies, how they understand success in their work, and how success can be and should be measured. The study took place through a qualitative study in the form of interviews where six agents of change at the Trafikmiljöenheten in Malmö Stad make up the empirical population for the study. The results show that the interviewed agents of change see opportunities and hindrances with working in the public sector. The advantages are that they feel a level of freedom, as they are not a company aiming to sell a product and that they feel they have the opportunity to affect how the work should go about through the opportunity to bring forward their own ideas. The disadvantages are the political arena that they are a part of, where the policies of the ruling politicians form the boundaries in which the agents of change can perform their work. There is tension between working with effects that only become evident in the long-term and the demands of showing short- term effects. The agents of change say that competencies of social and interpersonal character rather than technical and practical competencies are important for doing a good job. The interviewees outlined that the general attitude towards environmental questions and choice of transport modes has changed over the past 10-15 years which makes it easier for the agents of change to reach out with their messages.
Swedish abstract
Trots att vetskapen om klimatförändringar är utbredd bland människor, verkar individer sällan fundera över att deras egna handlingar bidrar till klimatförändringar när de väljer hur de ska transportera sig, detta märks ¨tydligt när det kommer till det utbredda användandet av bil. För att minska andelen ”onödig” bilism drivs arbeten, inom Malmö stad, med fokus på information, kommunikation och kampanjer som ämnar öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafikresenärer. Detta arbete kan sammanfattas med ett ord: beteendepåverkan. Målet med beteendeförändringar är en del i arbetet mot att göra Malmö till en mer attraktiv och hållbar stad. Syftet med studien är att undersöka hur förändringsagenter på kommunal nivå i Malmö uppfattar sitt yrke och sin yrkesroll, vilket innefattar hur de uppfattar de ramar inom vilka de arbetar, hur de uppfattar kompetens, vilken uppfattning de har av framgång i arbetet samt hur framgång kan och bör mätas. Det empiriska materialet i denna studie är en kvalitativ analys av sex intervjuer med förändringsagenter på Trafikmiljöenheten inom Malmö Stad. Resultatet visar att de intervjuade förändringsagenterna ser både möjligheter och hinder med att jobba inom offentlig sektor. Fördelarna menar de, är att de känner en viss frihet då de inte skall ”sälja en produkt”, att de har möjlighet att påverka hur arbetet skall genomföras och att de har möjlighet att komma med egna idéer. Nackdelarna är att det professionella spelrummet i hög grad är beroende av det politiska spelrummet, där det finns en spänning mellan att jobba långsiktigt samtidigt som effekter på kort sikt skall kunna presenteras. Det är viktigt för förändringsagenter att ha social och interpersonell kompetens, snarare än teknisk och praktisk kompetens för att göra ett bra arbete. Intervjupersonerna uppfattar att det skett en allmän förändring av den allmänna attityden till miljö- och trafikfrågor de senaste 10 till 15 åren, vilket har gjort det lättare för förändringsagenterna att nå ut med sina budskap.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 61
Language swe (iso)
Subject Behavioral Change, Lifestyle, Environment, Sustainable Development, Agent of change.
Handle http://hdl.handle.net/2043/13829 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics