Faktorer som bidrar till användning av pedagogisk handledning, En studie av två stadsdelar

DSpace Repository

Faktorer som bidrar till användning av pedagogisk handledning, En studie av två stadsdelar

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Jacobsson, Liselott
dc.contributor.author Thiborg, Jenny
dc.date.accessioned 2012-06-21T08:20:35Z
dc.date.available 2012-06-21T08:20:35Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 49 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13833
dc.description Abstrakt Jacobsson, Liselott & Thiborg, Jenny (2012) Faktorer som bidrar till användningen av pedagogisk handledning En studie av två stadsdelar (Contributing factors for the use of guidance A study of two districts) Specialpedagogik Skolutveckling och ledarskap Lärande och samhälle Malmö högskola Vilka faktorer bidrar till användning av pedagogisk handledning i skolor? Syftet med vårt arbete är att studera två stadsdelar med olika förutsättningar för att utröna faktorer som bidrar till den pedagogiska handledningens användande. Den teoretiska referensram vi använt oss av är systemteorin. Vi valde en kvalitativ datainsamling och utförde 12 halvstrukturerade intervjuer med rektorer och pedagoger. Informanterna har alla erfarenhet av pedagogisk handledning i någon form. Intervjuerna från de två stadsdelarna redovisas under sex teman: pedagogisk handledning, förekomst och användning av pedagogisk handledning, effekter och möjligheter med pedagogisk handledning, faktorer som bidrar till användningen av pedagogisk handledning, information och framåtblick kring pedagogisk handledning. Resultatet visar att pedagogisk handledning används på skolor i de båda stadsdelarna. Förekomsten styrs inte till så stor del av de olika förutsättningarna i stadsdelarna utan mer av hur man använder resurserna på skolorna. Det framkom sju faktorer som bidrar till användningen av pedagogisk handledning. Dessa faktorer är ekonomi, inställning, prioritering, tid, efterfrågan, information och behov. en_US
dc.description.abstract Abstract Jacobsson, Liselott & Thiborg, Jenny (2012) Contributing factors for guidance A comparison of two districts What factors contribute to the use of guidance at schools? The aim of our study is to compare two districts with different conditions to determine factors that contribute to the use of guidance. The theoretical framework that we used is systems theory. We chose a qualitative research and conducted twelve semi-structured interviews with principals and teachers. All of the informants have experience of guidance in some form. The interviews from the two districts are presented under six themes: guidance, the presence and use of guidance, effects and possibilities with guidance, factors that contribute to the use of guidance, information and future visions about guidance. The result shows that guidance is used in schools in both districts. The presence of guidance is controlled not so much of the different conditions in the two districts but more of how recourses are used in the schools. In the study it was found seven factors which contribute to the use of guidance. These factors are economy, approach, prioritization, time, demand, information and needs. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject faktorer en_US
dc.subject grupphandledning en_US
dc.subject handledning en_US
dc.subject pedagoger en_US
dc.subject pedagogisk handledning en_US
dc.subject rektorer en_US
dc.title Faktorer som bidrar till användning av pedagogisk handledning, En studie av två stadsdelar en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics