MKB Vågade - igen?

DSpace Repository

MKB Vågade - igen?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title MKB Vågade - igen?
Author Mattsson, Madeleine ; Liljefeldt, Emma
Date 2012
Swedish abstract
Studien avser att belysa dels ett historiskt perspektiv hos MKB Fastighets AB:s organisationsförändring under Allan Karlssons ledning på 1990-talet, dels avser studien att undersöka hur dagens organisationskultur yttrar sig och dels hur den rådande kulturen förmodas integrera med en leanimplementering. Syftet är att utifrån dessa tre perspektiv skildra den rådande organisationskulturen samt genomföra en tolkning om organisationskulturen är enhetlig eller splittrad med existerande subkulturer. Frågeställningarna berör kulturen på 1990-talet, hur förvaltningsområdena framställs, respondenternas skildring av samhörighet och konsensus i organisationen, hur respondenterna ser på organisationsförändringen samt respondenternas syns på ledningen. Den teoretiska referensramen i studien lyfter fram vikten av att en organisationsförändring påverkar flera organisatoriska dimensioner. Organisationskulturen har makten att påverka organisationsförändringar och skapa inkonsekvenser som utvecklar subkulturer. Förändringsledarskapet lyfts fram som en viktig del i att kontrollera motståndet och påverka både organisationsförändring och organisationskulturen. Leanfilosofin innebär att införa en ny organisationskultur som genererar tydligare struktur och ökad delaktighet. Undersökningen är en kvalitativ fallstudie med en hermeneutikisk och en fenomenologisk ansats. Datainsamlingen grundades i ett strategiskt urval av elva respondenter, varav tio förvaltare och en styrgruppsmedlem. Det empiriska materialet sammanställdes utifrån intervjuer med respondenterna, resultatet bygger även på projektbeskrivningen, årsredovisningen och MKB Vågade (Aunér, 2001). Analysen av empirin gav insikt om att det fanns en stark självbestämmande kultur, bristande vetskap om leanimplementeringen, stora meningsskiljaktigheter mellan ledning och operativ personal samt att ett nätverkande kommunikationssystem i form av lobbyverksamhet som existerar i organisationen.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 60
Language swe (iso)
Subject Lean
Organizational culture
Organizational change
Subculture
Resistance towards organizational change
Implementation
Handle http://hdl.handle.net/2043/13840 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics