Lärares och elevers tankar om betyg

DSpace Repository

Lärares och elevers tankar om betyg

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Lärares och elevers tankar om betyg
Author Widstrand, Nicole ; Borgman, Jonas
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att ta reda på vad lärare och elever anser om betyg i årskurs sex. För att uppnå detta valde vi att genomföra två undersökningar. En kvalitativ intervjuundersökning med lärare och en kvantitativ enkätundersökning med elever. Intervjun innehöll frågor som behandlade betyg och bedömning. Sex lärare deltog i undersökningen. Enkäten innehöll sju frågor varav en var öppen. Dessa skulle eleverna ta ställning till. Vi fick in sammanlagt 80 ifyllda enkäter. Resultatet av undersökningen visade att lärare och elever ser positiva och negativa effekter av betyg. Bland annat anser majoriteten av eleverna att de kommer anstränga sig mer i skolan då de får betyg, samtidigt anser de flesta eleverna att de kommer uppleva stress av att få betyg. De anser även att studieresultatet är viktigt för dem. Lärarna i vår undersökning är oense om när betyg ska börja ges i skolan. Däremot är de överens om att betyg kan sporra en elev att prestera bättre, men även att betyg kan vara en stämpling som kan inverka negativt på eleven.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject bedömning
betyg
elevers tankar
lärares tankar
årskurs sex
Handle http://hdl.handle.net/2043/13843 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics