Värderingar styr företagens sociala hållbarhetsarbete - Mänskliga rättigheter som en del av företagens samhällsansvar

DSpace Repository

Värderingar styr företagens sociala hållbarhetsarbete - Mänskliga rättigheter som en del av företagens samhällsansvar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Värderingar styr företagens sociala hållbarhetsarbete - Mänskliga rättigheter som en del av företagens samhällsansvar
Author Sundberg, Rebecca
Date 2012
English abstract
In this paper I have researched the role of Corporate Social Responsibility when implementing human rights in countries where multi-national organizations act. The papers basis and theoretical foundation is the United Nation declaration of human rights along with theories regarding Corporate Social Responsibility. A deepened theoretical section will be presented where the transnational responsibility gap is explained. This section will be followed by a discussion regarding the changing area of responsibility that has take place, where not only governments should be viewed as actors when realizing the human rights. I have used a qualitative research method combined with descriptive elements. The choice of method has impacted the study be me having an interpreting point of view upon the data that has been used. Throughout the research I have studied a variety of literature in order to create an overview of the discourse. Following the literature study, I have chosen parts that I have found the most relevant and fitting for my problem. I have used the companies Hennes & Mauritz, IKEA and Volvo to exemplify as well as strengthen my arguments. In addition to academic literature I have used the companies’ annual reports, sustainability reports and sources from the Internet. The paper discusses the role of CSR when realizing human rights. A variety of examples of CSR- projects will be presented and discussed. The examples are chosen from the previously presented organizations operations. Views of for what and for whom the companies feel responsibility for and what companies actually do in their CSR-projects will be presented. The presented companies have chosen to connect themselves to the UN Global Compact initiative, the paper will also touch upon this. There is criticism against CSR, one of them is questioning the motives of the companies. Although CSR stands before a challenge when realizing human rights I have found positive results from CSR-work. In my conclusion I have found no reason to discard CSR, however it should be viewed as an addition to national law. I believe that a strong society and an increased collaboration between actors is a requirement to achieve realization of human rights.
Swedish abstract
I denna uppsats har jag studerat vad Corporate Social Resonsibility (sv. företags samhällsansvar) fyller för funktion när det kommer till implementeringen av de mänskliga rättigheterna i de land som multinationella företag har verksamhet i. Uppsatsen har sin utgångspunkt i, och har sin teoretiska förankring i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna samt teorin om Corporate Social Responsibility. En fördjupad teoridel presenteras också där begrepp som det transnationella ansvarighetsglappet presenteras och även en kort diskussion kring den ansvarsutvidgning som skett och inte stater kan ses som enda aktörer för att förverkliga de mänskliga rättigheterna. Jag har använt mig av en kvalitativ forskningsmetod med beskrivande inslag, vilket innebär att jag genom studien haft ett tolkande synsätt på den data som använts. Jag har läst en mängd litteratur för att få en överblick över diskursen för att senare fördjupa mig i delar som jag anser är väsentliga och har passat mina frågeställningar. Jag använder företagen Hennes & Mauritz, IKEA och Volvo för att såväl illustrera som styrka mina argument. Förutom akademisk litteratur har jag använt mig av företagens års- och hållbarhetsrapporter samt en del källor hämtade från internet. Uppsatsen diskuterar vilken roll CSR fyller för de mänskliga rättigheterna. Olika exempel på CSR verksamhet diskuteras med exempel från företagens verksamhet. Bland annat lyfts för vad och för vem företagen anser sig ansvariga för och även vilka områden företagen konkret arbetar för i sitt CSR-arbete. De valda företagen har valt att ansluta sig till FN-initiativet Global Compact vilket uppsatsen också berör. Det finns många argument mot CSR och bland annat företagens motiv kritiseras. Trots att CSR står inför utmaningar när det gäller att förverkliga de mänskliga rättigheterna ser jag i min studie goda resultat av CSR-arbete. Jag ser i min slutsats ingen anledning att förkasta CSR men uttrycker att det bör ses som ett komplement till nationell lagstiftning. Ett starkt civilt samhälle och ett ökat samarbete mellan parter anser jag också är en förutsättning för att tillgodose de mänskliga rättigheterna.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 65
Language swe (iso)
Subject CSR
Ansvar
Mänskliga Rättigheter
H&M
Volvo
IKEA
Handle http://hdl.handle.net/2043/13847 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics