Anhöriga i palliativ vård - En litteraturstudie om anhörigas upplevelser av palliativ vård

DSpace Repository

Anhöriga i palliativ vård - En litteraturstudie om anhörigas upplevelser av palliativ vård

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Anhöriga i palliativ vård - En litteraturstudie om anhörigas upplevelser av palliativ vård
Author Dahlgren, Johanna ; Larsson, Cecilia
Date 2004
English abstract
Syftet med litteraturstudien var att belysa hur de anhöriga blev bemötta i sjukvården och deras upplevelser kring den sjuke i den palliativa vården. Tio artiklar som svarade på frågeställningarna har använts. Frågeställningarna berörde hur de anhöriga upplevde bemötandet från vårdpersonalen, sin situation och om blev tillräckligt informerade. Resultatet presenteras utifrån frågeställningarna i två teman anhörigas positiva och negativa upplevelser. Resultatet visar att för att de anhöriga ska kunna ha positiva uppleveler av bemötandet, situationen och informationen måste vårdpersonalen hjälpa dem att känna sig delaktiga i den palliativa vården, i den mån de önskar medverka.
Swedish abstract
The purpose of the literature review was to illuminate how family are responded to in health care and their experiences with a sick person in the palliative care. Ten articles dealing with the questions have been used. The questions emphasized how family experienced the response from people working within health care, their own situations and if they felt they were sufficiently informed. The results were presented from out in the questions in two themes families positive and negative experiences. The results show that for the families to have positive experiences of the respons, the situation and the information given, the working within health care have to make families feel part of the palliative care, to the extent they wish to participate.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject anhöriga
omvårdnad
palliativ vård
upplevelser
vårdpersonal
Handle http://hdl.handle.net/2043/1385 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics