The Digital Workplace - Integrating Chaotic Knowledge Processes

DSpace Repository

The Digital Workplace - Integrating Chaotic Knowledge Processes

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Åkerblom, Victor
dc.date.accessioned 2012-06-27T11:47:45Z
dc.date.available 2012-06-27T11:47:45Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 70 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13853
dc.description Genom fallet QlikTech ger denna uppsats en aktuell inblick i hur kunskapshantering kan hanteras i en kunskapsintensiv kontext. Medarbetare har i dag möjligheter att samarbeta inom olika interaktiva digitala miljöer för att hitta och dela med sig av kunskap och erfarenheter. Denna uppsats fokuserar på att undersöka hur digitala Communitys uppkommer, växer fram och integreras för att uppnå global kunskapsdelning inom organisationer. Detta ses som en framgångsfaktor för att ta vara på kunskapsintensiva utvecklingsföretags kretivitet och innovationskraft. Genom ett tolkande tillvägagångssätt, analyseras åtta semistrukturerade kvalitativa intervjuer med medarbetare på QlikTech för att undersöka hur olika informationssystem används för att stödja olika kunskaps- och kollaborationsprocesser. Intervjuerna kompletteras med observationer and dokumentanalyser för att nå djupare insikter. Resultaten tyder på att användare använder system med fördefinierade strukturer för att dokumentera officiell kunskap, och system med framväxande strukturer för informell dialog och samarbete. Olika system kompletterar varandra, då kunskap förs över mellan system. Gräsrotsinitierande informationssystem kompenserar för glappet mellan officiella IT-implementationer och sociala kommunikationsbehov. Teknologi och praktik utvecklas hand-i-hand. Då diskussioner, idéer, perspektiv och kontext kan upprätthålls i emergent social software platforms, t.ex. Salesforce.com, kan komplext problemlösande underlättas i datorstött samarbete. Dessa plattformar minimerar glappet mellan den formella och sociala kommunikationen inom communities of practice, vilket ger förutsättningar för organisatorisk lärande. På QlikTech växer digitala communitys fram organiskt över tid. Organisationer använder data- och text mining och relaterade teknologier för att brygga fragmenterade communitys för att uppnå kapacitet att nå isolerade kunskapskällor genom sökning. Organisationer kan lägga till sociala lager över dessa fragmenterade back-end-system, designade för att bilda övergripande gränssnitt mot användare som underlättar samarbete och driver på innovation inom arbetsplatsen. en_US
dc.description.abstract This thesis provides contemporary insights how knowledge management can be approached by a knowledge-intensive organisation. Knowledge workers today have unprecedented means to collaborate in different spaces of knowledge sharing. By analysing the case of QlikTech, results indicate that knowledge management is an integral part of knowledge-intensive organisations. By adapting an interpretive approach, eight semi-structured qualitative interviews with employees at QlikTech are analysed to find out how different information systems support different knowledge and collaboration processes. The interviews are complemented by on-the-job observations and analysis of documents to reach deeper understanding. Results indicate that users use systems with predefined structures to document official knowledge, and systems with emergent structures for informal dialogue and collaboration. Different systems complement each other, as knowledge is transferred between systems. Grass root initiated information systems compensate for the gap between official technology implementations and the social communication needs. Technology and practice co-evolve. As discussions, ideas, perspectives and context can be sustained in emergent social software platforms, such as Salesforce.com, complex problem-solving can be enabled in computer-supported cooperative work. These platforms minimise the gap between the formal and social communication within communities of practice, which facilitates organisational learning. At QlikTech, digital communities emerge organically over time. Organisations can use data and text mining, natural language processing and information extraction technologies to bridge fragmented communities to gain the capabilities to access dispersed knowledge sources through search. Organisations can add a social layer of these fragmented back-end systems, designed for building cross-functional employee-facing communities that drive collaboration and accelerate innovation in the workplace. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle en_US
dc.subject Knowledge Management en_US
dc.subject Computer-Supported Cooperative Work en_US
dc.subject Community of Practice en_US
dc.subject Emergent Social Software Platforms en_US
dc.title The Digital Workplace - Integrating Chaotic Knowledge Processes en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Technology en_US
 Find Full text Files for download
Icon
Bachelor's Thesis ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics