Don't judge a book by its cover – Using E-books in higher education

DSpace Repository

Don't judge a book by its cover – Using E-books in higher education

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Juneby, Anna
dc.date.accessioned 2012-06-27T11:48:25Z
dc.date.available 2012-06-27T11:48:25Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 51 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13855
dc.description Denna uppsats handlar om användningen av E-böcker inom högre utbildning vid Malmö Högskola. Syftet är att undersöka studenters attityder när det gäller användningen av E-böcker jämfört med den tryckta motsvarigheten vid akademiska studier. Studien granskar studenternas preferenser vid användningen av E-böcker jämfört med tryckta böcker, samt hur dessa media påverkar studenternas läsvanor. Genom att klargöra i vilka situationer E-böcker eller tryckta böcker har mest fördelar, så kan studenterna göra välgrundade val om vilket medium som de har störst nytta av. En nätbaserad enkät och inspelade intervjuer utgjorde metoderna för insamlingen av data, som sedan jämfördes med tidigare publicerade relevanta studier. Det visade sig att studenterna föredrog tryckta böcker för sina studier, och dessa böcker används fortfarande i första hand vid läsning och analys av längre textavsnitt. Däremot befanns E-böcker vara bäst när man skriver forskningsrapporter. Detta betyder att båda dessa media även framgent har en given plats inom den högre utbildningen. en_US
dc.description.abstract This thesis is about the use of E-books in higher education, specifically at Malmö University. The purpose of this study is to investigate attitudes students have towards the use of E-books for scholarly purposes in higher education versus their printed counterparts. This study looks at student preferences in the use of E-books compared to printed books, along with the effects these media have on students reading habits. By discovering in which situations E-books or printed books are most beneficial, students can make informed decisions about which medium will benefit them the most. An online survey and recorded interviews were used as methods for collecting data, which was then compared to previously published studies related to this subject. Students were found to prefer the printed book for studying purposes, and it still remains as the main source for reading and analyzing longer passages of text. E-books, on the other hand, were found to be most advantageous when preparing research reports. This means that both media still have their place in higher education, which is likely to continue in the foreseeable future. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle en_US
dc.subject E–böcker, tryckta böcker, högre utbildning, studenternas preferenser, läsvanor och användarnas vanor, läsförståelse en_US
dc.subject E-books, printed books, higher education, student preferences, reading habits, user habits, reading comprehension en_US
dc.title Don't judge a book by its cover – Using E-books in higher education en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Technology en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics