Att möta döden En litteraturstudie som belyser sjuksköterskors upplevda problem, dess följder samt underlättande faktorer i omvårdnaden av döende patienter

DSpace Repository

Att möta döden En litteraturstudie som belyser sjuksköterskors upplevda problem, dess följder samt underlättande faktorer i omvårdnaden av döende patienter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att möta döden En litteraturstudie som belyser sjuksköterskors upplevda problem, dess följder samt underlättande faktorer i omvårdnaden av döende patienter
Author Nilsson, Alexandra ; Svensson, Katarina
Date 2004
English abstract
Döden kan ses som ett känsligt ämne och kan därmed vara svårt för många människor att tala om. Att arbeta som sjuksköterska kan innebära att vårda svårt sjuka och döende patienter, vilket kan anses vara en krävande uppgift. Syftet med föreliggande litteraturstudie är att belysa sjuksköterskors upplevelser av problem i samband med omvårdnaden av döende patienter för att bli medveten om dessa. Nio vetenskapliga artiklar analyserades och resultatet visade att de problem sjuksköterskorna upplevde kunde relateras till fyra olika kategorier: problem relaterade till organisation/resurser, till sjuksköterskan själv, till patienten och till anhöriga. Litteraturstudien belyser även vilka följder problemen resulterade i för sjuk-sköterskorna, samt vilka faktorer som kan underlätta omvårdnaden av döende patienter
Swedish abstract
Death can be seen as a sensitive subject and can by that be difficult for many people to talk about. Working as a nurse can imply caring for severe ill and dying patients, which can be regarded as a task that makes great demands. The aim of the present literature review is to illustrate nurses' experiences of problems in association with the care of dying patients to be aware of these. Nine scientific articles were analysed and the result showed that the problems the nurses experienced could be related to four different categories: problems related to organisa-tion/resources, to the nurse herself, to the patient and to family members. The literature review also illustrates consequences of these problems for nurses, and which components that could simplify the nursing care of dying patients.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject döende patienter
omvårdnad
sjuksköterska
upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/1386 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics