Sexualitet bland äldre - En litteraturstudie som belyser äldres behov av sexualitet

DSpace Repository

Sexualitet bland äldre - En litteraturstudie som belyser äldres behov av sexualitet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sexualitet bland äldre - En litteraturstudie som belyser äldres behov av sexualitet
Author Blomqvist, Petra ; Efverlund, Åse
Date 2004
English abstract
Syftet med litteraturstudien var att sammanställa vetenskaplig kunskap om äldres behov av sexualitet, för att kunskapen sedan ska kunna användas av sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet. Frågeställningarna som ska besvaras är: I vilken omfattning har äldre behov av att uppleva sexualitet? I vilken utsträckning har äldre möjlighet att utöva sin sexualitet? I vilken grad respekterar och förstår vårdpersonal äldres behov av sexualitet? Hur kan vårdpersonal stödja äldre i deras sexualitet? Metoden som användes för att besvara frågeställningarna var analys och tolk-ning av tio vetenskapliga artiklar. Resultatet som redovisas under tio kategorier visar att äldre har behov av sexualitet. Ensamhet, brist på avskildhet samt kunskap och attityder är faktorer som påverkar äldres möjlighet att uttrycka sin sexualitet. Slutsatsen är att äldre har olika behov av att uttrycka sin sexualitet och att det finns olika sätt att uttrycka den på, även att det finns ett behov av ökad kunskap och attitydförändringar bland vårdpersonal.
Swedish abstract
The aim of this literature review was to put together scientific knowledge about the need of sexuality among elderly people, so that the nurse in the future can use this knowledge in nursing. The research questions that will be answered are: In what extent do elderly people have the need to experience sexuality? In what extent do elderly people have the possibility to practice their sexuality? In what degree do the nursing staff respect and understand elderly people's need of sexuality? How can nursing staff support elderly people in their sexuality? The method used to answer the research questions was analysis and interpretation of ten scientific articles. The results, which are presented within ten categories, shows that elderly people have a need of sexuality. Loneliness, lack of privacy and knowledge and attitudes are factors that affect elderly people's possibility to express their sexuality. The conclusion is that the need of expressing sexuality differs be-tween elderly people and that there are different ways to express it, and that there is a need of knowledge and changes in attitude among nursing staff.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject behov
livskvalitet
omvårdnad
sexualitet
äldre
Handle http://hdl.handle.net/2043/1387 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics