Splittrad kvinnosjäl. En litteraturstudie om hur sjuksköterskan ska bemöta misshandlade kvinnor.

DSpace Repository

Splittrad kvinnosjäl. En litteraturstudie om hur sjuksköterskan ska bemöta misshandlade kvinnor.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Splittrad kvinnosjäl. En litteraturstudie om hur sjuksköterskan ska bemöta misshandlade kvinnor.
Author Larsson, Emma ; Söderström, Marléne
Date 2004
English abstract
Våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem som angår oss alla. De kvinnor som söker hälso- och sjukvårdens tjänster då de utsatts för våld har rätt att förvänta sig att bli väl omhändertagna av kompetent och förstående personal. Ett bra bemötande kan göra att patienten känner sig trygg nog att berätta om sin situation. Syftet med denna litteraturstudie var att kartlägga hur man som sjuksköterska ska bemöta en kvinna som blivit utsatt för misshandel, för att kunna erbjuda professionell och individanpassad omvårdnad. Den teoretiska referensramen är Gustafssons SAUK- modell eftersom den bekräftande omvårdnaden syftar till bevara och förstärka människans självbedömning och självbestämmande. Metoden var en litteraturstudie, där tio vetenskapliga artiklar låg till grund. Resultatet presenteras i tre teman hur kvinnorna upplever mötet med vården, hur kvinnorna vill bli bemötta i vården samt sjuksköterskans kunskap/utbildning. Vi drog slutsatsen att sjuksköterskors attityder är av betydelse i mötet med misshandlade kvinnor. Det krävs ökad satsning på utbildning samt forskning inom området. Sjuksköterskor måste våga fråga!
Swedish abstract
Violence against women is an extensive social problem that concerns us all. The women who seek health- and medical services when they have been exposed to violence and abuse have the right to expect being well taken care of and treated by competent and understanding personnel. A kind reception can make the patient feel comfortable enough to talk about their situation. The aim of this literature review was to determine how you as a nurse should treat a woman who has been exposed to battery, to be able to offer a professional and individual care. The frame of reference is Gustafsson´s SAUK-model since the acknowledged care aim to maintain and strengthen the human´s self-judgement and self-determination. The method was a literature review based on ten scientific articles. The result is presented in three themes how the women experience their encounter with the care, how the women want to be treated and the nurses knowledge/education. Our conclusion was that nurses attitudes are of significance in the meeting with battered women. It requires increased level of education and research within the field. Nurses have to take the risk to ask!
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject bemötande
kvinnor
misshandel
omvårdnad
sjuksköterskor
Handle http://hdl.handle.net/2043/1388 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics