Föredra att förebygga - En litteraturstudie om sjuksköterskans preventiva insatser mot trycksår.

DSpace Repository

Föredra att förebygga - En litteraturstudie om sjuksköterskans preventiva insatser mot trycksår.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Föredra att förebygga - En litteraturstudie om sjuksköterskans preventiva insatser mot trycksår.
Author Bengtsson, Cecilia ; Gustafsson, Frida
Date 2004
English abstract
Trycksår orsakar många patienter onödigt lidande. Detta lidande skulle kunna minska genom ökad kunskap och användning av förebyggande insatser så att trycksår inte uppkommer. Syftet med litteraturstudien var att studera sjuksköterskors riskbedömning och preventiva åtgärder mot trycksår, samt att ta reda på hur sjuksköterskor använder den kunskap som finns. Metoden innefattade databassökning samt manuell sökning via referenser. Tio artiklar, kvalitativa, kvantitativa och litteraturstudier granskades och ligger till grund för resultatet. Resultatet visade att sjuksköterskor sällan riskbedömer patienter systematiskt med riskbedömningsinstrument, trots att detta rekommenderas i riktlinjerna. Sjuksköterskors kunskap om riktlinjer och ny forskning är sällan uppdaterad. Slutsatsen blev att införandet av systematisk riskbedömning med hjälp av Nortonskalan enligt de svenska riktlinjerna, samt tillämpning av Virginia Hendersons tankar om grundläggande omvårdnad skulle kunna förebygga trycksår.
Swedish abstract
Pressure ulcers cause a lot of patients unnecessary suffering. This suffering could be decreased through improved knowledge about prevention, so that pressure ulcer will not appear. The purpose with this review was to study how nurses assess risk and prevent pressure ulcer, and to study how nurses use available knowledge. The method consisted of searches in databases and searching trough references. Our result is based on ten articles, qualitative, quantitative and reviews. The result shows that nurses seldom assess risks systematical with risk assessment scale, although this is recommended in the guidelines. Nurses knowledge about the guidelines and new science are seldom updated. The conclusion was that implication of systematical risk assessment with the Norton scale according to the Swedish guidelines, and by using Virginia Hendersons theory about fundamental caring could prevent pressure ulcer.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject kunskap
preventiva åtgärder
riskbedömning
sjuksköterska
trycksår
Handle http://hdl.handle.net/2043/1389 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics