Yttrande från Malmö högskola till SOU 2010:96 ”Riktiga betyg är bättre än höga betyg. Förslag till omprövning av betyg”

DSpace Repository

Yttrande från Malmö högskola till SOU 2010:96 ”Riktiga betyg är bättre än höga betyg. Förslag till omprövning av betyg”

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Other
Title Yttrande från Malmö högskola till SOU 2010:96 ”Riktiga betyg är bättre än höga betyg. Förslag till omprövning av betyg”
Author Widén, Pär
Date 2011
Swedish abstract
Sammanfattning: Malmö högskola avfärdar utredningens förslag till omprövning av betyg. Utredningens intention att skapa ett betygssystem utifrån ett perspektiv på elevens rättssäkerhet är självfallet lovvärd. Malmö högskola ställer sig tveksam till att förslaget i dess nuvarande utformning verkligen når den önskade rättvisan och likvärdigheten i bedömningen av den enskilde eleven. I själva verket riskerar förslaget att påtagligt öka den administrativa bördan och byråkratisera lärarkårens arbetsuppgifter. Därmed försämras de pedagogiska förutsättningarna för lärare att utöva sin profession, vilket avsevärt reducerar skolans möjligheter att tillhandahålla ett gediget kunskapsinnehåll och grundlägga elevers lärande. Det tror vi blir effekterna av att lärarkårens undervisningskvalitet försämras genom att tiden för undervisning reduceras till förmån för planering, dokumentation, diarieföring och administrativa uppföljningsåtgärder. Detta kan få långtgående konsekvenser som är oönskade för utbildningssystemets kvalitet, lärarkårens professionsutveckling och elevernas kunskaper som på sikt snarare försvagar än förstärker kunskapsutvecklingen i Sverige. Utgångspunkterna för utredningens förslag bygger på bristfälliga grunder enligt högskolans mening. Utredningen pekar på ett bristande forskningsunderlag och erfarenhetsbaserad kunskap på området. Samtidigt hänvisar utredningen till några forskare och åberopar forskningsresultat på ett tveksamt sätt. Förslaget måste därför ifrågasättas. Att genomföra en så omfattande reform av skolans system för betyg och bedömning på dessa grunder får betraktas som riskfyllt för det svenska utbildningssystemet i dess helhet. De ekonomiska prognoserna för den föreslagna ökade skoladministrationen med krav på dokumentation och arkivering av elevers betygsunderlag saknar dessutom förankring i skolverksamheters vardag. Sett både utifrån ett elev-, lärar- och skolledningsperspektiv ter sig förslagen vara juridiska, ekonomiska och administrativa skrivbordsprodukter utan skolverklighetsanknytning. Följderna blir att skolors administrativa verksamhet kommer att öka kraftigt vilket naturligtvis även påverkar skolledare, lärare, administrativ personal såväl som elevernas skolsituation. Förslagen vittnar om en vanligt förekommande tillika nedslående brist på lärarutbildnings- och lärarkårsperspektiv i skolpolitiken och bidrar till att ytterligare avprofessionalisera skolans lärare. Ett sådant förslag ställer sig högskolan tveksam inför. Vad svensk skola behöver är snarare åtgärder som värnar och stärker lärarkårens professionsutveckling och inte ett systematiskt ifrågasättande och skuldbeläggande av den. I övrigt redovisar Malmö högskola synpunkter på utredningens förslag enligt nedan.
Publisher Malmö university
Series/Issue dnr MAHR 81-2011/90;
Language swe (iso)
Subject betyg
omprövning av betyg
bedömning
bedömningssystem
likvärdighet
administration
dokumentation
byråkratisering
avprofessionalisering
lärarkår
lärarperspektiv
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/13890 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics