Allmänsjuksköterskans problematik kring bemötandet av den HIV-positiva patienten i den somatiska vården

DSpace Repository

Allmänsjuksköterskans problematik kring bemötandet av den HIV-positiva patienten i den somatiska vården

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Allmänsjuksköterskans problematik kring bemötandet av den HIV-positiva patienten i den somatiska vården
Author Dahmén, Kristina ; Hansson, Marta
Date 2004
English abstract
Antalet hivpositiva i världen ökar och sannolikheten att sjuksköterskan kommer i kontakt med denna patientgrupp är stor. Varje möte mellan sjuksköterskan och patienten är präglat av tidigare erfarenheter och kunskap och samtidigt ska sjuksköterskan agera professionellt. Syftet med litteraturstudien var att undersöka sjuksköterskans problematik kring bemötandet av den hivpositiva patienten ge-nom att ta reda på de attityder som finns bland sjuksköterskor mot hiv och hur sjuksköterskan kan bevara den hivpositiva patientens integritet. Antonovskys salutogena modell, KASAM, har använts som teoretisk ram. Utifrån 14 artiklar har fem faktorer som påverkar sjuksköterskans attityder gentemot den hivpositiva patienten lyfts fram: tidigare erfarenheter, kunskap, civilstånd, smittväg och sexuell läggning. Resultatet visar att kunskap om hiv och attityderna till sjukdomen är varierande inom professionen. Majoriteten av sjuksköterskorna har positiva attityder. Många av sjuksköterskorna vill dock ha rätten att kunna säga nej till att vårda en hivpositiv patient. Denna studie belyser även aspekter som hjälper sjuksköterskan i arbetet med att bevara den hivpositiva patientens integritet.
Swedish abstract
The number of HIV- positive is increasing all over the world and it's very likely to meet these patients as a nurse. The interaction between the nurse and the patient is characterized by experience and knowledge and at the same time the nurse is expected to act professionally. The purpose of this literature review is to investigate the nurse's complex of problems regarding the treatment of the HIV- positive patient by exploring the attitudes against HIV among nurses and how the nurse can maintain the integrity of the HIV- positive patient. Antonovsky's salutoqenic model, sense of coherence, has been used as theoretical frame. From 14 articles five topics have been found that influence the nurse's attitudes against HIV-positive patients. Those are: experience, knowledge, civil status, the way the patient has been infected and sexuality. The result shows that knowledge of HIV and atti-tudes towards the disease vary within the profession. The majority of the nurses have positive attitudes although many of the nurses would like to have the right to decline from nursing a HIV-positive patient. This study also illustrates aspects that may help the nurse to maintain the integrity of the HIV-positive patient.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject attityder
bemötande
HIV
integritet
omvårdnad
sjuksköterska
stigmatisering
Handle http://hdl.handle.net/2043/1393 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics