Medborgarinflytande i Malmö stad - En analys av Malmöinitiativet och Malmöpanelen

DSpace Repository

Medborgarinflytande i Malmö stad - En analys av Malmöinitiativet och Malmöpanelen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Medborgarinflytande i Malmö stad - En analys av Malmöinitiativet och Malmöpanelen
Author Eskilsson, Kalle
Date 2012
English abstract
The paper aims to map the problem of different levels of influence and different opportunities for political participation for residents of Malmö through Malmöinitiativet and Malmöpanelen. This is two democratic innovations implemented in the city of Malmö to expand citizens' political participation and strengthen the legitimacy of political decision making. The study has democracy theory as the basis for understanding the relevant aspects of the object under examination. Document Research and interviews are used to gather information about Malmöinitiativet and Malmöpanelen. The result are analyzed through the framework of democracy theory. The innovations have shortcomings when it comes to the realization of real influence, but creates a certain prerequisite for residents of Malmö to influence politics. Equal rights to participate in the two innovations are offered to all residents through Malmöinitiativet while persons under eighteen and those who are not citizens are excluded from Malmöpanelen. Nonetheless, it turned out that the different prerequisites on the basis of demography and resources, made a foundation for an unequal opportunity for participation.
Swedish abstract
Uppsatsen har till syfte att kartlägga problematiken med inflytandegrad och olika förutsättningar för politiskt deltagande för Malmö stads invånare genom Malmöinitiativet och Malmöpanelen. Det är två demokratiska innovationer som implementerats i Malmö stad för att utöka invånarnas politiska delaktighet och stärka legitimiteten i politisk beslutsfattning. Studien har en demokratiteoretisk utgångspunkt som ligger till grund för att förstå de relevanta aspekterna av undersökningsobjektet. Dokumentforskning och intervjuer används för informationsinsamling om Malmöinitiativet och Malmöpanelen. Resultatet analyseras genom det demokratiteoretiska ramverket. Innovationerna uppvisar brister när det kommer till att förverkliga reellt inflytande men skapar viss förutsättning för Malmös invånare att påverka politiken. Lika rättighet att delta genom de båda innovationerna erbjuds alla invånare genom Malmöinitiativet medan personer under arton och de som inte är folkbokförda i Malmö exkluderas i Malmöpanelen. Trots det, visade det sig att olika förutsättningar utifrån demografi och resurser, lade en grund för en ojämlik möjlighet till deltagande.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Demokrati
medborgarinflytande
medborgardialog
jämlikhet
resurser
Malmöpanelen
Malmöinitiativet
Handle http://hdl.handle.net/2043/13934 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics