Medborgarinflytande i Malmö stad - En analys av Malmöinitiativet och Malmöpanelen

DSpace Repository

Medborgarinflytande i Malmö stad - En analys av Malmöinitiativet och Malmöpanelen

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Eskilsson, Kalle
dc.date.accessioned 2012-07-10T07:41:56Z
dc.date.available 2012-07-10T07:41:56Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13934
dc.description Uppsatsen har till syfte att kartlägga problematiken med inflytandegrad och olika förutsättningar för politiskt deltagande för Malmö stads invånare genom Malmöinitiativet och Malmöpanelen. Det är två demokratiska innovationer som implementerats i Malmö stad för att utöka invånarnas politiska delaktighet och stärka legitimiteten i politisk beslutsfattning. Studien har en demokratiteoretisk utgångspunkt som ligger till grund för att förstå de relevanta aspekterna av undersökningsobjektet. Dokumentforskning och intervjuer används för informationsinsamling om Malmöinitiativet och Malmöpanelen. Resultatet analyseras genom det demokratiteoretiska ramverket. Innovationerna uppvisar brister när det kommer till att förverkliga reellt inflytande men skapar viss förutsättning för Malmös invånare att påverka politiken. Lika rättighet att delta genom de båda innovationerna erbjuds alla invånare genom Malmöinitiativet medan personer under arton och de som inte är folkbokförda i Malmö exkluderas i Malmöpanelen. Trots det, visade det sig att olika förutsättningar utifrån demografi och resurser, lade en grund för en ojämlik möjlighet till deltagande. en_US
dc.description.abstract The paper aims to map the problem of different levels of influence and different opportunities for political participation for residents of Malmö through Malmöinitiativet and Malmöpanelen. This is two democratic innovations implemented in the city of Malmö to expand citizens' political participation and strengthen the legitimacy of political decision making. The study has democracy theory as the basis for understanding the relevant aspects of the object under examination. Document Research and interviews are used to gather information about Malmöinitiativet and Malmöpanelen. The result are analyzed through the framework of democracy theory. The innovations have shortcomings when it comes to the realization of real influence, but creates a certain prerequisite for residents of Malmö to influence politics. Equal rights to participate in the two innovations are offered to all residents through Malmöinitiativet while persons under eighteen and those who are not citizens are excluded from Malmöpanelen. Nonetheless, it turned out that the different prerequisites on the basis of demography and resources, made a foundation for an unequal opportunity for participation. en_US
dc.format.extent 40 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle en_US
dc.subject Demokrati en_US
dc.subject medborgarinflytande en_US
dc.subject medborgardialog en_US
dc.subject jämlikhet en_US
dc.subject resurser en_US
dc.subject Malmöpanelen en_US
dc.subject Malmöinitiativet en_US
dc.title Medborgarinflytande i Malmö stad - En analys av Malmöinitiativet och Malmöpanelen en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 KS
mahlocal.xprt.institution2019 GPS
mahlocal.xprt.program Mänskliga rättigheter
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics