Projektplaneringsverktyg och mjukvaruprojekt

DSpace Repository

Projektplaneringsverktyg och mjukvaruprojekt

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Jönsson, Peter
dc.date.accessioned 2012-07-16T09:23:25Z
dc.date.available 2012-07-16T09:23:25Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 54 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13950
dc.description Projektarbete är ett dominerande arbetsätt inom de flesta branscher. I IT/IS-branschen är det utbrett arbetssätt och en central del av hur organisationer är uppbyggda. I denna uppsats behandlar vi projektarbete inom IT/IS-branschen, med fokus på tid- och resursplanering, samt realisering av mjukvaruprojekt. Utifrån ledande projektledningsmetodik tas ett mätinstrument fram med tänkta funktioner i ett projektplaneringsverktyg, för att vidare undersöka ledande verktyg på marknaden. Projektarbete är historiskt sätt ett nytt fenomen, och fortfarande finns det mycket outforskat. Studien bygger på en kvalitativ sekundäranalys av den projektledningslitteratur som dominerar på svenska högskolor och universitet. Det vägs även in annan litteratur för att styrka våra slutsatser. I teoridelen redovisar vi vilka mjukvaruprocesser som är vanligast vid ett ingenjörsmässigt förhållningssätt, samt de generella arbetssteg som används inom projektledningsmetodik. Det teoretiska ramverket ligger vidare till grund för analysen. Uppsatsen avrundas sedan med att presentera empirin, och vidare görs en löpande analys av materialet. Vi påvisar 16 viktiga funktioner som ett planeringsverktyg bör tillhandahålla, samt en brist hos ledande verktyg på marknaden. Slutligen diskuteras studiens validitet, och förslag till vidare studier tas upp. en_US
dc.description.abstract In the IT/IS industry it is the dominating practices and a central part of how organizations are structured. In this report we deal with project work in the IT/IS industry, focusing on the time and resource planning, and realization of software projects. Based on the leading project methodology a benchmark is developed with thoughtful features in a project planning tool to further investigate the leading tools in the market. Project work is historically a new phenomenon, and there are still many unexplored. The study is based on at qualitative secondary analysis of the project management literature that dominates in Swedish universities. It also considered in other literature to substantiate our conclusions. In the theoretical part we present the software processes that are common at an engineering approach, and the general work steps used in the project management methodology. The theoretical framework is also the basis the analysis. The paper is the rounded up to present empirical data, and a continuous study of the material is made. We demonstrate 16 key features such as planning tool should provide, as well as a weakness of the leading tools in the market. Finally, the validity of the study are discussed, and suggestions for further study are given. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle en_US
dc.subject Projektledning en_US
dc.subject Projektledningsmetodik en_US
dc.subject Projektplaneringsverktyg en_US
dc.subject Mjukvaruprocess en_US
dc.subject Mjukvaruutveckling en_US
dc.subject Programvarukonstruktion en_US
dc.title Projektplaneringsverktyg och mjukvaruprojekt en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Technology en_US
 Find Full text Files for download
Icon
Kandidatuppsats i ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics