Self-reported health in men who underwent abdominal aortascreening

DSpace Repository

Self-reported health in men who underwent abdominal aortascreening

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Self-reported health in men who underwent abdominal aortascreening
Author Takanen Niklasson, Caroline
Date 2012
English abstract
Takanen Niklasson, C. Self-reported health of men who underwent abdominal aortascreening. Degree Project, 15 Credit Points. Malmö University: Health and Society, Department of Nursing, 2012. Abdominal aortic aneurysm (AAA) is the 13:th most common cause of death in the western world in men over 65 years old and is four times more common in men than in women. The County Council of Skåne started in 2010 a screening program in men 65 years of age to possibly discover AAA. AAA generates through elevated cholesterol and smoking combined with high blood pressure. There is also a genetic factor involved. Aim: The aim of this study was to chart self-reported state of health and smoking habits of men diagnosed with AAA through screening compared with men with normal aorta. Method: the study is a descriptive cross-sectional survey built on self-rated health questionnaires which was developed for use in the screening program. These were filled out by the men at home and gathered at the screening examination. The data was analyzed manually in numbers and percent and compared between men with AAA and those with normal aorta. Results: The results showed that men with AAA had high BMI (Body Mass Index) and suffered from other diseases. Further had men with AAA a low educational level. Almost 50% of the men with AAA were also smoking. However, all men, irrespective of having AAA or not, described their health in a similar way in the open question regarding their current health status. Conclusion: The result can indicate previous research showing that all risk factors associated with development of atherosclerosis also is associated with the development of AAA. However, no statistics were being used in the result to claim differences so the data can only be a trend. This knowledge can constitute a base for nursing prevention measures in the care of men diagnosed with AAA.
Swedish abstract
Takanen Niklasson, C. Självrapporterad hälsa hos män som genomgått screening av bukaorta. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö Högskola: Hälsa och Samhälle. Utbildningsområde omvårdnad 2012. Abdominellt aortaaneurysm (AAA) är den 13:e vanligaste orsaken till dödsfall i västvärlden på män över 65 år och är fyra gånger vanligare hos män än hos kvinnor. Sedan 2010 erbjuder Region Skåne ultraljuds screening av bukaorta till alla män är 65 år för att upptäcka ev. AAA. AAA uppkommer genom förhöjt kolesterol, rökning kombinerat med högt blodtryck. Även en genetisk faktor spelar roll. Syfte: Studiens syfte var att kartlägga självrapporterat hälsotillstånd och rökvanor hos patienter som via screening diagnostiserats med aortaaneurysm i jämförelse med män med normal aorta. Metod: Studien är en deskriptiv tvärsnittsstudie som bygger på självskattade hälsoformulär som har tagits fram för screeningverksamheten. Dessa fylldes i av männen i hemmet som de sedan lämnade på screeningmottagningen. Data analyserades manuellt i antal och procent i jämförelse mellan män med AAA och de med normal aorta. Resultat: Studiens resultat visade att män med AAA hade högt BMI (Body Mass Index) och led av andra sjukdomar. Vidare hade männen med AAA låg utbildning. Nästan hälften av männen med AAA rökte. Däremot beskrev männen oavsett grupp sin hälsa på liknande sätt i den öppna frågan rörande deras nuvarande hälsotillstånd. Slutsats: Resultatet kan indikera tidigare forskning som visat alla riskfaktorer som leder till ateroskleros även kan leda till utveckling av AAA. Men eftersom ingen statistik har använts i resultatet för att belägga skillnader kan datan endast ses som en trend. Denna kunskap kan utgöra en bas för sjuksköterskans preventiva arbete i mötet med patienter som diagnostiserats med AAA.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject abdominal aortic aneurysm
health
screening
self-reported health
Handle http://hdl.handle.net/2043/13955 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics