1000 volt och jag ville vara med - en litteraturstudie om anhörigas eventuella närvaro under återupplivningsförsök

DSpace Repository

1000 volt och jag ville vara med - en litteraturstudie om anhörigas eventuella närvaro under återupplivningsförsök

Details

Files for download
Icon
Examensarbete
Icon
Försättsblad
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title 1000 volt och jag ville vara med - en litteraturstudie om anhörigas eventuella närvaro under återupplivningsförsök
Author Olsson, David ; Rydberg, Lars
Date 2004
English abstract
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka uppfattningar hos anhöriga och akutvårdspersonal, angående anhörigas eventuella närvaro vid återupplivningsförsök. Sju vetenskapliga artiklar granskas i studiens metod. Artiklarna har sökts i databaserna CINAHL och Elin samt sökmotorn PubMed. Granskningen av artiklarna har följt Polit, Beck och Hungler (2001) anvisningar för att bedöma den vetenskapliga kvalitén. Resultatet i denna studie visar att det inte längre finns skäl att enbart rutinmässigt utesluta alla anhöriga från att närvara vid familjemedlemmars återupplivningsförsök. Forskning visar att det finns anhöriga som vill erbjudas tillfället att få närvara vid återupplivningsförsök, samt att få göra ett frivilligt val om de vill medverka.
Swedish abstract
The aim of this study is to investigate attitudes among relatives and Emergency Department staff, concerning relatives possible presence during resuscitation. Seven scientific articles revises in the studys method. The articles have been searched for in CINAHL, Elin and PubMed. Articles have been analysed using Polit, Beck and Hungler (2001) instructions to evaluate scientific quality. The findings of this study show there it seems no longer appropriate routinely excluding relatives from family presence during resuscitation. Research shows that relatives wish to be given an option to be presence during resuscitation, and a choice to take part.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject anhöriga
hjärt-lungräddning
närvaro
återupplivningsförsök
Handle http://hdl.handle.net/2043/1397 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics