Palliativ vård. En litteraturstudie om sjuksköterskans syn på mötet med döende patienter och närstående.

DSpace Repository

Palliativ vård. En litteraturstudie om sjuksköterskans syn på mötet med döende patienter och närstående.

Details

Files for download
Icon
Examensarbete
Icon
Försättsblad
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Palliativ vård. En litteraturstudie om sjuksköterskans syn på mötet med döende patienter och närstående.
Author Persson, Anna ; Söderqvist, Malin
Date 2004
English abstract
Palliativ vård avser vård av döende när bot inte längre finns. Sjuksköterskans roll blir då att stödja patienten och ge kvalitativ omvårdnad för att patienten ska uppleva optimal livskvalitet. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur sjuksköterskan kan förbereda sig inför mötet med både patient och närstående samt att beskriva sjuksköterskans behov av stöd och utbildning. Nio studier har använts som underlag för denna litteraturstudie. Fyra rubriker har utkristalliserats ur resultatet, a) synen på döden b) mötets inverkan c) vikten av stöd d) betydelsen av föreberedelse och utbildning. Sjuksköterskan upplever osäkerhet i mötet med den döende patienten och dess närstående och önskar både mer stöd men också mer utbildning. Sammanfattningsvis kan denna litteraturstudie väcka frågor ute i verksamheten och därmed bidra till att stöd och utbildning utvecklas, speciellt inom områden som vårdar döende patienter.
Swedish abstract
Palliative care concerns care of those who are dying and when cure is no longer an option. The nurse´s job is then to support the patient and to give care of good qualitive so that the patient will experience optimal quality of life. The aim of this literature review was to describe how the nurse can prepare herself/himself for the meeting with both the patient and close ones also to describe a nurse´s need of support and education. Nine studies have been used as a foundation for this literature review. Four headlines have been crystallized out of the result, a) the view of death b) the impact of the meeting c) the importance of support d) the importance of preparation and education. The nurse experiences uncertainty in the meeting with the dying patient and his/her close ones and wishes both more support as well as more education. To sum up, this literature review can develope questions in the different units. These questions can then contribute to the developement of support and education, especially within areas that cares for dying patients.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject kommunikation
anhöriga
närstående
palliativ vård
patienter
sjuksköterskor
stöd
utbildning
Handle http://hdl.handle.net/2043/1398 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics