HIV/AIDS. En litteraturstudie om HIV/AIDS-patienters upplevelser av att leva med sjukdomen och förväntningar på vårdpersonal vid möten i samband med vård/omvårdnad

DSpace Repository

HIV/AIDS. En litteraturstudie om HIV/AIDS-patienters upplevelser av att leva med sjukdomen och förväntningar på vårdpersonal vid möten i samband med vård/omvårdnad

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title HIV/AIDS. En litteraturstudie om HIV/AIDS-patienters upplevelser av att leva med sjukdomen och förväntningar på vårdpersonal vid möten i samband med vård/omvårdnad
Author Abraha Gebreselassie, Saron
Date 2004
English abstract
Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva patienters upplevelse av att leva som HIV-positiva eller AIDS sjuka samt de förväntningar patienterna har på vårdpersonal i samband med vård/omvårdnad. Som teoretisk ram har Antonovsky, A (1991) salutogena begrepp KASAM använts. Efter innehållsanalys framkom det 5 kategorier av upplevelser och 3 kategorier rörande förväntningar. De kategorier som rör upplevelser är, att känna frustration och beroende, att pendla mellan hopp och hopplöshet samt självmordstankar, att kunna hantera sitt föränderliga jag och att känna socialt stöd. De kategorier som rör förväntningar är, att känna professionalism/kompetens, att få omsorgsfull behandling och trygghet och att känna delaktighet/individuell omvårdnad. Resultatet som framkom visar på brister i omvårdnad när det gäller att kunna tillgodose patienternas behov och förväntningar.
Swedish abstract
The purposes of litteratur review were to describe patients experiences of living with HIV/AIDS and and their expectations when in contact with care/healthcare. As theoretical frame has Antonovsky, A (1991) salutogenic model, sense of coherence been used. After analyzing the content of the litterature it resulted in 5 categories of experiences and 3 categories regarding expectations. The categories that regards experiences were, to feel frustration and dependance, to switch between hope and despair and suicidal thoughts, to be able to cope with the changing self and to feel social support. The categories that regards expectations were, to feel proffessionalism/competence, to get caring treatment and feeling secure, to feel engagement/individuality in caring. The result that emerged in the study was insufficiency in caring with regard to meet the patients needs and expectations.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject AIDS
HIV
behov
föreställningar
patienter
perspektiv
upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/1402 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics