Dialogens betydelse i LSS-verksamhet - att kunna möta människor utan att vilja förändra dem

DSpace Repository

Dialogens betydelse i LSS-verksamhet - att kunna möta människor utan att vilja förändra dem

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Dialogens betydelse i LSS-verksamhet - att kunna möta människor utan att vilja förändra dem
Author Nyberg, Cecilia
Date 2012
Swedish abstract
Inom stödverksamhet för vuxna med utvecklingsstörning, som regleras enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 1993:387 ) har personalens bemötande en avgörande betydelse för kvaliteten och möjligheten till delaktighet. Syftet med detta arbete är att belysa, tolka och förstå hur personal i denna stödverksamhet ser på sin kompetens, och hur de upplever att de kan tillägna sig och utveckla denna. Med en narrativ ansats, där människans behov av att berätta ses som en existentiell förutsättning, har svaren sökts med intervjun som metod. Med fokus på dialog har de teoretiska utgångspunkterna centrerats till begreppen kompetens, kunskap, berättelse och en kommunikationsteori som sätter dialogen i centrum, Michael Bachtins teori om dialogicitet. Intervjupersonerna ser både yrkesmässiga och personliga händelser som avgörande för hur deras syn på yrkesrollen förändrats över tid. Variationen i intervjuerna har lyfts fram genom en tolkning som resulterat i fyra berättelser uppbyggda utifrån vändpunkter, turning points, som intervjupersonerna själva lyft fram som avgörande för sin utveckling i sin yrkesroll. De fyra berättelserna har sedan utgjort utgångspunkt för en tematisering som utgått från forskningsfrågorna. Resultatet visar att det finns en tilltro till samtal och dialog för att kunna utvecklas i och bemästra en komplex och otydlig yrkesroll. Slutsatsen blir att lärande och utveckling kan integreras i det dagliga arbetet genom att dialogens betydelse tydliggörs och forum för samtal skapas.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 55
Language swe (iso)
Subject dialog, dilemma, kompetens, LSS, stöd
Handle http://hdl.handle.net/2043/14027 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics