Anhörighälsa. En intervjustudie om de vårdgivande anhöriga till Alzheimersjuka och deras upplevelser av sin situation

DSpace Repository

Anhörighälsa. En intervjustudie om de vårdgivande anhöriga till Alzheimersjuka och deras upplevelser av sin situation

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Anhörighälsa. En intervjustudie om de vårdgivande anhöriga till Alzheimersjuka och deras upplevelser av sin situation
Author Björk, Daniel ; Muñoz, Rubén
Date 2004
English abstract
De flesta av dagens människor i samhället känner till Alzheimers sjukdom och tror sig ha en uppfattning om vad sjukdomen innebär. När en Alzheimersjuk vårdas hemma medför detta att de anhöriga måste omprioritera sin livsstil och anpassa sig till den rådande situationen. Det primära syftet med här studien är att beskriva hur de anhöriga upplever sin livssituation, när den Alzheimersjuke vårdas i hemmet. Det sekundära syftet med den här studien är att beskriva hur de anhöriga uppfattar sin relation med samhället angående eventuell hjälp och stöd. Författarna har använt sig av en analytiskt induktiv metodansats och genomfört semistrukturerade intervjuer med fyra informanter. Resultatet i studien analyseras mot Barbro Gustafssons modell för bekräftande omvårdnad, SAUK-modellen. Informanterna upplever att de till stor del att de inte blir bekräftade i sin situation och att detta kan medföra en förändring av deras hälsosituation. Dock framkommer även positiva upplevelser hos vissa av informanter.
Swedish abstract
Most of the people in today's society have at least some knowledge about Alzheimer's disease to some extent. When a person with Alzheimer's disease is being taken care of at home, the relatives have to change their own priorities and readapt themselves to the existing situation. The primary aim of this study is to describe how the relatives experience their own situation in life. The secondary aim of this study is to describe how the relatives understand their own relation with the health care authorities concerning the help and support issues. The authors have realized this study using the analytic inductive method and have interviewed four informants using a semi structured interview guide. The result of this study has been analyzed towards the SAUK-model for confirming nursing. The informants experience to a high extent that they are not being confirmed in their own situation and that this could convey a change of their own health situation.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Alzheimers sjukdom
anhörighälsa
anhöriga
intervjuer
livssituation
SAUK-modellen
vårdgivare
Handle http://hdl.handle.net/2043/1408 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics