The Complexity of Itch

DSpace Repository

The Complexity of Itch

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title The Complexity of Itch
Author Verma, Janne ; Warghammar, Angelina
Date 2012
English abstract
Background: Itch is often mentioned in relation to skin disorders and throughout the years it has received less attention in comparison to pain. However, new and important research regarding physiological mechanisms behind itch has given the subject a renewed importance and has even distinguished it from pain. Itch is more than a trivial symptom related to skin diseases and may even be an early warning sign of many serious conditions, including HIV and cancer. Accordingly itch is a major health problem in the society, causing suffering and a reduced quality of life –which is often underestimated by healthcare staff. Nurses’ attitudes regarding the subject remain unexplored and was thus the intentions of this thesis. Aim: The aim of this study was to investigate the attitudes towards itch among nurses at healthcare centers. Methods: Empirical cross-sectional study with a questionnaire as a tool and descriptive statistics as the data analysis. The sample consisted of 31 nurses from five public healthcare centers in the southern part of Skåne, Sweden. Results: The questionnaire indicated that patients with itch are taken seriously and that 14/31 respondents encounter patients who primarily seek treatment for the symptom more than three times per month. The knowledge obtained in regards to itch was largely due to practical experience and not to nursing education. Itch was not frequently discussed at the healthcare center, but the majority still agreed that itch, in relation to the science of nursing care, deserves more attention. Conclusion: The results of this questionnaire study gave insight into the attitudes among nurses in regards to itch, which was found to be a new perspective. Nevertheless, many questions remain unanswered and the research needs to be enlarged with both qualitative and quantitative studies in order to fully understand the complexity of itch.
Swedish abstract
Bakgrund: Klåda nämns vanligen i samma andetag som hudbesvär och har sedan länge fått stå i skuggan av begreppet smärta. Betydande forskning rörande klådans bakomliggande fysiologi har dock givit detta ämne ett uppsving och även distingerat det från smärta. Klåda är mer än ett trivialt symptom i samband med hudsjukdom och kan även vara ett tidigt tecken på många allvarliga sjukdomar, däribland HIV och cancer. Således kan klåda vara en källa till stor ohälsa i samhället, då den leder till lidande och sänkt livskvalitet – något som ofta underskattas av vårdpersonal. Sjuksköterskans attityd rörande detta är dock till synes outforskat, varför denna studie ämnade att undersöka detta. Syfte: Denna studies syfte var att undersöka attityd och kunskap rörande begreppet klåda hos sjuksköterskor verksamma vid vårdcentraler. Metod: Empirisk tvärsnittsstudie med enkät som instrument och deskriptiv statistik som dataanalys. Urvalet bestod av 31 sjuksköterskor från fem offentliga vårdcentraler i södra delen av Region Skåne. Resultat: Enkäten visade att patienter med klåda tas på allvar och att 14/31 informanter mer än tre gånger/månad träffar på patienter som primärt söker vård för detta besvär. Kunskapen om ämnet är i högre utsträckning ett resultat av praktisk erfarenhet, än lärdom från sjuksköterskeutbildningen. På vårdcentralen diskuterades dock inte området i någon större utsträckning, men majoriteten menade ändå att klåda som omvårdnadsområde förtjänar mer uppmärksamhet. Konklusion: Resultatet av denna enkätstudie gav en inblick i sjuksköterskors attityder gentemot klåda, vilket till synes är ett nytt perspektiv. Dock kvarstår fortfarande många frågetecken och forskningsområdet behöver utvidgas med både kvalitativa och kvantitativa studier för att fullt kunna förstå klådans komplexitet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 34
Language swe (iso)
Subject Attitudes
Healthcare centers
Itch
Nurses
Pruritus
Questionnaire
Suffering
Attityder
Enkät
Klåda
Lidande
Sjuksköterskor
Vårdcentral
Handle http://hdl.handle.net/2043/14099 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics