Sexuella dysfunktioner hos kvinnliga patienter med multipel skleros. En litteraturstudie om sjuksköterskors delaktighet i sexuell information och rådgivning till kvinnor med multipel skleros

DSpace Repository

Sexuella dysfunktioner hos kvinnliga patienter med multipel skleros. En litteraturstudie om sjuksköterskors delaktighet i sexuell information och rådgivning till kvinnor med multipel skleros

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sexuella dysfunktioner hos kvinnliga patienter med multipel skleros. En litteraturstudie om sjuksköterskors delaktighet i sexuell information och rådgivning till kvinnor med multipel skleros
Author Karlsson, Helén
Date 2004
English abstract
Sexuella dysfunktioner hos kvinnor med multipel skleros (MS) är vanligen förekommande. Eftersom sjukdomen företrädesvis drabbar yngre personer i en tid då familjebildning ofta sker får problemen en stor genomslagskraft hos både individen och dennes familj. Syftet med denna litteraturstudie har varit att belysa dessa problem och besvara frågorna om sjuksköterskan kan vara en lämplig person att bedriva sexuell rådgivning samt att studera på vilket sätt detta kan ske. Den teoretiska referensramen har varit Antonovskys KASAM-begrepp. Resultatet presenteras under fyra rubriker: Kroppsliga aspekter, sociala aspekter, information/rådgivning samt praktiska implikationer för sjuksköterskan. Kvinnor med MS verkar hitta andra vägar än samlag för att uppleva sexualitet om de inte resignerar helt p g a nedsatt libido. God kommunikation och positiv problembaserad copingstrategi verkade vara kopplat till lägre grad av sexuella dysfunktioner. Sjuksköterskan bör diskutera sexuella frågor med sina patienter och PLISSIT-modellen kan vara ett bra verktyg i denna gärning.
Swedish abstract
Sexual dysfunctions concerning women with multiple sclerosis (MS) are common. Since the disease preferably affects young individuals when establishment of family occurs, the result of these problems have a great impact on the individual and her family. The purpose of this literature review is to throw light upon these problems and respond the questions if the nurse may be the right person to give sexual counselling and in which way this may be done. The theoretical framework was Antonovsky´s concept "sense of coherence". The result is presented in four themes: bodily aspects, social aspects, information/counselling, and practical implications for nurses. Women with MS seemed to find other ways of sexual experience than sexual intercourse if they did not give it up completely due to reduced libido. Good communication and positive problem focused coping strategies seemed to predict lower levels of sexual dysfunctions. Nurses should discuss sexual concerns with their patients and the PLISSIT-model of sexual health intervention could be a tool in this work.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject KASAM
kvinnor
MS
multipel skleros
rådgivning
sjuksköterska
sexuella dysfunktioner
Handle http://hdl.handle.net/2043/1410 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics