Integrerade hjälpfunktioner - En studie om hur man kan designa hjälpfunktioner i ett datasystem så att användaren får rätt information vid rätt tillfälle, i rätt mängd

DSpace Repository

Integrerade hjälpfunktioner - En studie om hur man kan designa hjälpfunktioner i ett datasystem så att användaren får rätt information vid rätt tillfälle, i rätt mängd

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Integrerade hjälpfunktioner - En studie om hur man kan designa hjälpfunktioner i ett datasystem så att användaren får rätt information vid rätt tillfälle, i rätt mängd
Author Danielsson, Karin ; Wali, Valentina
Date 2012
English abstract
The thesis comprehends a scientific process of how a specific range of users interact with manuals in a digital environment and how to design embedded help tools for a computer system. The company Aviolinx (in Malmö, Sweden) have developed an airline management system which is used as a case for this study. The problem definition is how embedded help tools can be designed in a computer system, so that the user gets the right information, at the right time, in the right amount. Through benchmarking, help tools on different websites and programs were compared to see how others have done, and to find patterns and differences. The patterns that were found, were compiled into what the authors call de fem P:na (in translation: the five P’s), featured as positioning, punctuality, precision, the outset of use and analogy. Further, the user context is examined and the types of situations that might occur. From the identified patterns and statements from earlier research in the field, paper prototypes were created and tested on Aviolinx’s customers. Based on the results from the tests, two help tools were chosen for further development and a digital prototype was made. It resulted in a help center which functions as a database with information where the user can search for help, in shape of descriptions and step- by-step assistance. As a completing help tool, information icons were applied in specific positions in the interface, to allow the user to view short descriptions of e.g. flight expressions or help within dialog windows. The conclusion of the studies is that user-centered design must form the basis of the design of the embedded help tools, in special purpose software. In this particular user context where critical situations may arise, the focus is on punctuality.
Swedish abstract
Uppsatsen utgör en vetenskaplig bearbetning på hur en specifik kundkrets interagerar med manualer i digital miljö och hur man kan designa integrerade hjälpfunktioner till ett datasystem. Företaget Aviolinx har utvecklat flyghanteringssystemet RAIDO, som använts som case i denna studie. Forskningsfrågan som ställs är hur man kan designa integrerade hjälpfunktioner i ett datasystem så att användaren får rätt information vid rätt tillfälle, i rätt mängd. Genom benchmarking jämfördes olika webbsidor och programs hjälpfunktioner för att dels se hur andra har löst frågan men också för att hitta mönster och olikheter. Mönstren sammanställdes i vad författarna kallar för de fem P:na, som står för positionering, punktlighet, precision, påbörjan av användandet och parallellitet. Vidare undersöks brukskontexten och vilka situationer som kan uppstå. Utifrån dessa generella mönster, observation av användandet och tidigare forskning inom området framställdes pappersprototyper som testades på Aviolinx kunder. Baserat på resultat från testerna valdes två hjälpfunktioner ut och en digital prototyp framställdes. Resultatet blev ett hjälpcenter som fungerar som en databas där användaren kan söka fram dels information i form av förklaringar men även som steg för steg-hjälp. Som kompletterande hjälp implementerades även informationsikoner på specifika platser, för att ge kort beskrivning på flygtermer och hjälp vid korta processer. Studiens slutsats är att användarcentrerad design måste ligga som grund i utformandet av integrerade hjälpfunktioner i ett datasystem utvecklat för ett specifikt syfte. I just denna brukskontext där kritiska situationer kan uppstå, ligger vår fokus på punktlighet.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 75
Language swe (iso)
Subject digital manuals
embedded help
embedded assistance
embedded help tools
Handle http://hdl.handle.net/2043/14119 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics