Motion mot depression. En litteraturstudie om fysisk aktivitet somhälsofrämjande intervention för personer med depression

DSpace Repository

Motion mot depression. En litteraturstudie om fysisk aktivitet somhälsofrämjande intervention för personer med depression

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Motion mot depression. En litteraturstudie om fysisk aktivitet somhälsofrämjande intervention för personer med depression
Author Metz, Cicilia ; Wannstam, Mia
Date 2004
English abstract
Syftet med studien är att undersöka effekten av fysisk aktivitet för personer med depression samt vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskor kan göra för att denna patientgrupp ska börja motionera. Metoden som används är en litteratursökning i de medicinska databaserna: Cinahl, Cochrane, Elin, PsycInfo, Pubmed och Scien-ce Direct vilka granskats enligt Polit och Hunglers kriterier för vetenskapliga ar-tiklar. Resultatet från de nio artiklar som använts visar att fysisk aktivitet har en antidepressiv och ångestreducerande effekt. Interventioner som framkommit är att uppmuntra stödja, aktivera och undervisa om fysisk aktivitet som hälsofrämjande åtgärd. Slutsats: Sjuksköterskor kan intervenera genom att införa motion som ett kom-plement till annan behandling för personer med depression. Mer forskning behövs för att specificera vilka de bästa interventioner är. Omvårdnads-perspektivet utgår från Antonovskys hälsofrämjande perspektiv
Swedish abstract
The purpose of this study is to investigate the effect of physical activity for people suffering from depression and which nursing interventions nurses can do to make this patients start to exercise. The method used, is a review of articles from Ci-nahl, Cochrane, Elin, PsycInfo, Pubmed and Science Direct, which were analyzed according to Polit och Hunglers criteria for scientific research. The result from the nine studies shows that physical activity has an antidepressive and anxiety reduc-ing effect. Interventions emerged is supporting, encouraging, activating and teach-ing about physical activity as health-promoting measure. Conclusion: Nurses can as an intervention introduce exercise as complementary treatment for people suffering from depression. More research needs to specify which the best interventions are. The nursing perspective is based on Antonovskys salutogenic perspective.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject behandling
depression
fysisk aktivitet
intervention
omvårdnad
salutogent
sjuksköterska
Handle http://hdl.handle.net/2043/1413 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics