Effekten av värmebehandlat silan på bindningsstyrkan mellan en litiumdisilikatbaserad glaskeram och ett adhesivt cement

DSpace Repository

Effekten av värmebehandlat silan på bindningsstyrkan mellan en litiumdisilikatbaserad glaskeram och ett adhesivt cement

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Lewin, Ingela
dc.contributor.author Rydberg, Sara
dc.date.accessioned 2012-09-25T09:34:06Z
dc.date.available 2012-09-25T09:34:06Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.citation 22 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14136
dc.description Vid adhesiv cementering, så kallad bonding, rekommenderar fabrikanter att glaskeramers cementeringsyta etsas innan applicering av silan. Att värmebehandla silan med respektive utan etsning, har i tidigare studier visat en höjning av bindningsstyrkan mellan olika material. Den litiumdisilikatbaserade glaskeramen IPS e.max® Press har funnits på marknaden sedan 2005 och få studier har gjorts på ytbehandlingar och dess effekter på materialet och bindningen till olika material. Syftet: att undersöka om ytbehandling med värmebehandlat silan ger en högre bindningsstyrka till adhesivt cement hos en litiumdisilikatbaserad glaskeram, jämfört med kombinationen etsning och silanisering. Material och metod: 12 litiumdisilikatbaserade keramiska block pressades. Blocken delades parvis in i sex grupper och ytbehandlades med etsmedel och/eller silan med eventuell påföljande värmebehandling. Blocken cementerades samman varpå mikrostavar sektionerades fram, som sedan termocyklades. 10 provkroppar ur varje grupp valdes ut för ett microtensile bond strength test. Frakturytorna bedömdes i mikroskop. Resultaten analyserades med one-way ANOVA, Tukey’s test samt Student’s t-test. Resultat: Resultaten visar ingen signifikans i bindningsstyrka mellan enskilda grupper oavsett ytbehandling. En statistisk signifikant skillnad (p=0,047) finns mellan grupperna med ytbehandlingen icke-etsad respektive etsad. Högsta medelvärdet uppmäter de etsade grupperna. Mellan de värmebehandlade grupperna, oavsett temperatur, uppmättes ingen statistisk signifikant skillnad på bindningsstyrkan. En höjning av temperaturen visar en numerisk ökning av medelvärdet. Slutsats: En låg signifikans kan utläsas mellan de icke-etsade och de etsade grupperna, där de etsade visar högre bindningsstyrka. Resultatet mellan grupperna gällande medelvärdet av bindningsstyrka och värmebehandling är ej av statistisk signifikans tillika jämförelse av grupper oavsett ytbehandling. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten en_US
dc.subject silan en_US
dc.subject litiumdisilikatbaserad en_US
dc.subject glaskeram en_US
dc.subject värmebehandling en_US
dc.subject bindningsstyrka en_US
dc.subject ytbehandling en_US
dc.title Effekten av värmebehandlat silan på bindningsstyrkan mellan en litiumdisilikatbaserad glaskeram och ett adhesivt cement en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Technology en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics