Dentala kompositmaterials inverkan på närliggande celler.

DSpace Repository

Dentala kompositmaterials inverkan på närliggande celler.

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Nikolovska, Emilia
dc.contributor.author Rivera, Maria
dc.date.accessioned 2012-09-25T09:34:28Z
dc.date.available 2012-09-25T09:34:28Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.citation 28 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14138
dc.description Inledning Implantatbehandlingar har blivit allt vanligare och material som associeras med implantat är oftast dentalt titan och dentala keramer. Även kompositmaterial förknippas ibland med implantat. Det är inte helt ovanligt att kompositmaterial förekommer vid submukösa implantatbehandlingar och få studier är hittills gjorda på kompositmaterials cytotoxiska påverkan på omkringliggande vävnad. Material och metod Sammanlagt tillverkades 24 stycken provkroppar till studien av två kompositmaterial (Crea.lign och SinfonyTM) och ett fältspatsporslin (Noritake). Tre provkroppar av varje material ytanalyserades med hjälp av optisk interferometri. En provkropp av varje material användes till pilotstudien och resterande provkroppar utsattes för två olika cellodlingsmetoder: Live/dead-metod och FISH-fluorescence in situ hybridization. Orala bakterier som användes i studien var Streptococcus oralis, Fusobacterium nucleatum och Actinomyses naeslundii, vilka odlades i en respektive sju dagar. Samtliga provkroppar autoklaverades före cellodlingen. Cellerna analyserades i mikroskop och värdena som framkom omvandlades till diagram och 3D-bilder. Resultaten jämfördes genom en statistisk analys med hjälp av two-way ANOVA, där signifikansnivån sattes till p=0,05. Resultat Samtliga celler var vid liv på samtliga provkroppsytor efter en respektive sju dagars cellodling, och en signifikant skillnad förelåg i % yttäckning av celler på provkropparna. Fältspatsporslin uppvisade en signifikant lägre yttäckning av celler med FISH-metoden, i jämförelse med kompositmaterialen. Med avseende på biofilmen, kunde det konstateras att detachment (lossning av celler från ytan) förelåg på samtliga provkroppar efter sju dagars cellodling. Syfte Syftet med föreliggande studie var att undersöka (a) tre olika bakteriearters adhesion och koloniseringsförmåga (b) på fältspatsporslin och två olika kompositmaterial, materialens toxiska påverkan på de olika bakterierna samt (c) om materialens ytstruktur påverkar bakteriernas adhesion. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten en_US
dc.subject Cell, komposit, cellodling, bakterie, toxisitet, cytotoxicitet en_US
dc.title Dentala kompositmaterials inverkan på närliggande celler. en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Medicine en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics