Att leva med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. En litteraturstudie om patienters upplevelser av KOL och sjuksköterskans stödjande och vägledande roll

DSpace Repository

Att leva med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. En litteraturstudie om patienters upplevelser av KOL och sjuksköterskans stödjande och vägledande roll

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att leva med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. En litteraturstudie om patienters upplevelser av KOL och sjuksköterskans stödjande och vägledande roll
Author Andersson, Anna-Karin ; Zaar, Linda
Date 2004
English abstract
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom kan begränsa patienternas fysiska förmågor och medföra social isolering. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka män och kvinnors upplevelser av att leva med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, samt sjuksköterskans stödjande och vägledande roll till ökad livskvalitet. I 13 kritiskt granskade vetenskapliga artiklar sökte vi svar på våra frågeställningar. Kvalitets-bedömningsformulär användes för att garantera god vetenskaplig kvalitet.I resul-tatet framkom det hur viktigt det är för välbefinnandet hos KOL-patienter, att uppleva socialt stöd av sin omgivning och ha en nära relation med sina anhöriga, för att känna livskvalitet. Efter genomgånget rehabiliteringsprogram, visar det sig att den fysiska aktiviteten minskar förnimmelsen ut av dyspne, trots att lungfunktionen inte förbättrats. Genom ökad egenvårdskunskap får patienterna balans och en positiv attityd till livsstilsförändringar. Sjuksköterskans stödjande roll är av stor betydelse för patienterna i deras sjukdomshantering.
Swedish abstract
Chronic obstructive pulmonary disease can limit patients physical abilities and contribute to social isolation. The purpose of this literature study is to investigate men's and women's experiences of living with chronic obstructive pulmonary dis-ease, and the supporting and guiding role of the nurse to an increased quality of life. 13 critical reviewed articles were used to find the answers to our questions. Quality rating forms were used in order to guarantee a good scientific quality. The results show that, it is of great importance for the COPD-patients well-being to experience social support from those around them, and to have a close relation-ship with their families and friends, in order to experience quality of life. After the completion of a rehabilitation program, it was observed that the physical activ-ity decreased the perception of dyspnoea, despite that the lung function did not improve. By means of increased self-care knowledge, patients will attain balance and a positive attitude to changes in their life style. The supporting role of the nurse is of great importance for the patients when dealing with their disease.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject andnöd
egenvård
KOL
livskvalitet
omvårdnad
rehabilitering
stöd
utmattning
Handle http://hdl.handle.net/2043/1414 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics