Att förlora kontrollen En litteraturstudie om kvinnors och partners upplevelse av fibromyalgi

DSpace Repository

Att förlora kontrollen En litteraturstudie om kvinnors och partners upplevelse av fibromyalgi

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att förlora kontrollen En litteraturstudie om kvinnors och partners upplevelse av fibromyalgi
Author Andersson, Karin ; Årnell-Fredriksson, Gisela
Date 2004
English abstract
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur kvinnor med diagnosen fibromyalgi upplever och hanterar sin sjukdom samt vad den innebär för en partner. Frågeställningarna är: Hur upplever och hanterar kvinnor med fibromyalgi sin sjukdom i sitt dagliga liv? Vad innebär det att leva med någon som har diagnosen fibromyalgi? För att få svar på dessa frågor granskades vetenskapliga artiklar som sedan analyserades med en induktiv ansats. Genom analysen genererades tre teman angående kvinnors upplevelse och hantering av fibromyalgi: förluster/anpassning, förändrade relationer, bristande kunskap och tre teman som beskrev partners upplevelse: ökat ansvar/nya uppgifter, förändrade relationer och bristande kunskap.
Swedish abstract
The purpouse with this litterature review is to investigate how women diagnosed with fibromyalgia handle their disease and what it implicates for a partner. The questions are: How do women suffering from fibromyalgia experience and deal with their daily life? What does it mean to live with a person diagnosed with fibromyalgia? In order to answer these question, scientific articles were reviewed and then analyzed with an inductive approach. The analysis generated three themes concerning women's experiences and dealing with fibromyalgia: losses/adjustment, changed relationships, lack of knowledge and three themes describing partners' experiences: increased responsibility/new tasks, changed relationships and lack of knowledge.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject anpassning
förluster
kontroll
kvinnor
fibromyalgi
partners
strategier
upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/1419 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics