Pedagogers syn på bemötande av barn i förskolan

DSpace Repository

Pedagogers syn på bemötande av barn i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers syn på bemötande av barn i förskolan
Author Holst, Sara ; Lööv, Ulrica
Date 2011
Swedish abstract
Detta examensarbete handlar om pedagogers syn på hur de bemöter barn. Vi ville ta reda på om pedagoger bemöter alla barn lika. Vi ville även se om pedagogerna bemöter barnen i den dagliga verksamheten som de säger att de gör. Vår förhoppning var att pedagogerna bemöter barnen på det sätt som de säger att de gör. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer och gjort observationer vid ett flertal tillfällen. Vi har valt att använda oss av ett barnperspektiv, då det är pedagogernas syn på bemötandet av barn, som undersöks. Vårt resultat visar att pedagogerna bemöter barn olika. Detta gör pedagogerna för att alla barn har olika behov, därför utgår de från den enskilda individen när de bemöter barnen i den dagliga verksamheten. Resultatet visar även att pedagogerna inte gör som de säger att de gör. För att bemöta ett barn krävs respekt från alla parter, att man har ett bra förhållningssätt och att man är demokratisk samtidigt som människovärdet är otroligt viktigt.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject bemötande
samspel
barn
Handle http://hdl.handle.net/2043/14194 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics