Lika barn leka bäst? -Elevers och skolledares tankar kring identitetsskapande processer i friskolan

DSpace Repository

Lika barn leka bäst? -Elevers och skolledares tankar kring identitetsskapande processer i friskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lika barn leka bäst? -Elevers och skolledares tankar kring identitetsskapande processer i friskolan
Author Machuca Möller, Catalina ; Svensson, Jens
Date 2012
Swedish abstract
I vårt arbete har vi undersökt hur de identitetsskapande processerna på friskolor med elever i grundskolans senare år ser ut. Genom kvalitativa intervjuer på tre friskolor, en med uttalad kristen värdegrund och två allmänpedagogiska, ville vi ta reda på hur eleverna anser att skolorna påverkar deras identitet, om det finns det en tydligare gruppidentitet på friskolor med religiös inriktning, samt vad skolledningens har som mål i arbetet med identitetsskapandet och hur detta uppfattas av eleverna. Vi har använt oss av sociologerna Giddens och Ziehes teorier kring identitetsskapande, samt kunskapssociologerna Berger och Luckmann och av Foucaults teorier kring diskursiva ordningar. Utifrån vår undersökning kan vi konstatera att samtliga elever anser att deras respektive skola påverkar dem i deras identitetsskapande. På de allmänpedagogiska skolorna menar eleverna att skolornas pedagogiska inriktning hjälper dem att utvecklas till självständiga och toleranta individer. Eleverna på skolan med en uttalad kristen värdegrund anser att skolan delvis hjälper dem att få ett större självförtroende i deras religiositet. Det framkommer också tydligt att den gemensamma religiösa gruppidentiteten inte har någon motsvarighet på de allmänpedagogiska inriktade friskolorna. En förklaring till detta anser vi vara att eleverna på den kristna friskolan ser sig själva som avvikande från normen i det sekulariserade samhället och därför skapar ett starkare Vi. Vi finner också en överensstämmelse mellan skolledningens mål i hur eleverna ska uppfatta sig själva och hur de faktiskt gör det. Utifrån Foucaults diskursteori och Berger och Luckmanns kunskapssociologiska teorier kan detta tolkas som att eleverna socialiseras in i ett sätt att tänka kring sig själva och att skolorna via vissa metoder har en viss kontroll över denna process. Vi anser att de religiösa friskolorna fyller en viktig funktion då eleverna på dessa skolor upplever att de där i högre grad får definiera sig själva än i det omgivande samhället.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject elever
friskolor
gruppidentitet
identitetsskapande
individualisering
religiösa friskolor
skolledare
Vi och Dem
Handle http://hdl.handle.net/2043/14195 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics