Den poetiska (religions)kunskapen

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Den poetiska (religions)kunskapen
Author Leo, Andreas
Date 2012
Swedish abstract
Detta examensarbete behandlar den sufiska poeten Jalal Ud-din Rumis dikter som läromedel inom ämnet religionskunskap. Genom att föra samman de två fenomenen religion och poesi undersöker jag på vilket sätt de förhåller sig till varandra i fråga om kunskap om och förståelse inför livet och världen. Vidare behandlar jag sedan hur dessa kopplingar, mellan poesin och religionen, i så fall skulle kunna användas inom religionsundervisningen. Studien är i huvudsak teoretisk med ett religionsdidaktiskt fokus och kretsar kring tolkningen av två dikter.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 55
Language swe (iso)
Subject poesi
religionsdidaktik
hermeneutik
Jalal Ud-din Rumi
Handle http://hdl.handle.net/2043/14198 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics