Förortstorgens roll för en hållbar stadsutveckling i den postindustriella staden – Hermodsdalstorget, Malmö

DSpace Repository

Förortstorgens roll för en hållbar stadsutveckling i den postindustriella staden – Hermodsdalstorget, Malmö

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Viscarra Hansson, Braulio Johan
dc.contributor.author Perez Sosa, Fania Verona
dc.date.accessioned 2012-10-10T07:23:33Z
dc.date.available 2012-10-10T07:23:33Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 55 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14204
dc.description Denna uppsats fokuserar på förortstorgens potentiella bidrag till en hållbar stadsutveckling i den postindustriella staden. I uppsatsen problematiseras ett särskilt torg, Hermodsdalstorget i stadsdelen Fosie i sydöstra Malmö. I Malmö Stads senaste översiktsplan betonas att den sociala utvecklingen av Malmö, inte varit positiv på senare år och att en viktig utmaning ligger i att integrera de marginaliserade områden med innerstaden. Av dessa anledningar satsas det bland annat på länkande gång- och cykelstråk som binder samman stadsdelar och utgörs av väldefinierade gaturum och attraktiva mötesplatser. Hermodsdalstorget väntas utgöra en sådan mötesplats i ett framtida Fosiestråk som kommer att länka Malmös sydöstra förorter med innerstaden. Torget är idag en bortglömd plats som varken erbjuder egenskaper för att upplevas som attraktivt eller innehar förutsättningar för social interaktion och integration. Tillståndet är så dåligt att torget, i en tidningsartikel från 2002, till och med kommit att kallas för ”Malmös tristaste torg”. På grund av torgets dåliga skick har det funnits mer än tio år gamla omvandlingsplaner för utvecklingen av platsen. Trots detta har en omvandling uteblivit, framförallt på grund av bristen på samverkan och en delad vision mellan privata fastighetsägare kring torget och kommunen. Avslutningsvis, i denna uppsats, presenteras ett praktiskt genomförbart projektförslag, som fokuserar på ett första steg, i ett större omvandlingsprojekt av Hermodsdalstorget, och som har som syfte att göra ett nytt försök till samverkan och dialog mellan de aktörer som i dagsläget har mandat över torget. Förhoppningen är att projektförslaget banar väg för en omvandling av detta torg och att torget i framtiden fungerar som en attraktiv mötesplats längst med Fosiestråket; i ett mindre segregerat Malmö. en_US
dc.description.abstract This thesis focuses on the potential of suburban squares to contribute to sustainable urban development in post-industrial cities. In the thesis a particular square is in focus: Hermodsdal’s square in the Fosie-district in southeastern Malmoe(Malmö). In the last general development plan for Malmoe it is emphasized that the social development of Malmoe has not been positive in recent years, and that an important challenge lies in integrating the marginalized suburban areas with the inner city. One solution, for integrating the city, is the creation of linking pedestrian and bicycle paths that connect neighborhoods; paths that consist of well-defined street-areas and attractive meeting places. Hermodsdal’s Square is expected to form such a meeting place in a future Fosie Path, which will link Malmoe’s southeastern suburbs with the inner city. Hermodsdal’s square is today a forgotten place that does not offer features to be perceived as attractive nor meets the conditions needed for social interaction and integration. The actual condition of the square is so bad that Hermodsdal’s Square has, in a newspaper article from 2002, even been called ”Malmoe’s dullest Square”. Because of the square’s poor condition, there have been more than ten years old conversion plans for the development of the site. Despite this, the conversion has not become reality, mainly because of lack of synergy and a shared vision between private property owners around the square and the municipality. Finally, a central purpose of this thesis is presenting a practical project proposal, which focus on the first step in a major transformation project of Hermodsdal’s Square; a project which aims to make another attempt to collaboration and dialogue between the private actors around the square and the municipality. The expectation is that the project proposal paves the way for a transformation of this square; a square which in the future will act as an attractive meeting lace along the Fosie Path, in a less segregated Malmoe. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
dc.subject square en_US
dc.subject suburban squares en_US
dc.subject integration en_US
dc.subject sustainable urban development en_US
dc.subject social development en_US
dc.subject streets en_US
dc.subject security en_US
dc.subject social interaction en_US
dc.subject Hermodsdal en_US
dc.subject Fosie en_US
dc.subject Malmo en_US
dc.subject torg en_US
dc.subject örortstorg en_US
dc.subject integration en_US
dc.subject hållbar stadsutveckling en_US
dc.subject social utveckling en_US
dc.subject stråk en_US
dc.subject trygghet en_US
dc.subject social interaktion en_US
dc.title Förortstorgens roll för en hållbar stadsutveckling i den postindustriella staden – Hermodsdalstorget, Malmö en_US
dc.type H1 en_US
dc.setspec.uppsok Technology
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics